စစ္အစိုးရႎႀင့္တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵား ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ထိုင္းဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးကူညီမည္

2007-08-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Sonthi_Maung_Aye_200px.jpg
အာဏာသိမ္း ထုိင္းစစ္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္ထီ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ ယမန္ႎႀစ္က သၾားေရာက္စဥ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တၾင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေမာင္ေအးႎႀင့္ လက္ဆၾဲႎႁတ္ဆက္ေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾအဳကား ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရဖိုႛ ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္ထီက ကူညီေဆာင္႟ၾက္မယ္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္ထီက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး (KNU) နဲႛ ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSA) စတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရေအာင္ ကူညီေပးဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေတာင္းဆိုတာကို ထိုင္းစစ္ေခၝင္ေဆာင္က လက္ခံလိုက္တာလိုႛ ဗန္ေကာက္ပိုစ့္ သတင္းစာက ဳသဂုတ္လ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ေရးသားပၝတယ္။

ႎႀစ္ရက္ဳကာခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္မႀာ ထိုင္းဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္ထီက အခုလို သေဘာတူလိုက္တာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ သူပုန္အဖၾဲႚေတၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေရာက္လာတဲ့အထိ တတ္ႎိုင္သမ႖ တိုက္တၾန္းလုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေအးခဵမ္းသာယာဖိုႛ မိမိတိုႛထိုင္းႎုိင္ငံက တိတ္တဆိတ္ ကူညီေန႓ပီး လိပ္ဴပာသန္ႛသန္ႛ ႟ိုး႟ိုးသားသားနဲႛ ကူညီေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႀ ထိုင္းႎိုင္ငံလည္း ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းေနရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္တေလ႖ာက္က ထိုင္းဴပည္သူေတၾဟာ ဴမန္မာဘက္က နယ္က႗ံလာတဲ့ တိုက္ပၾဲေတၾေဳကာင့္ မဳကာခဏ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ဴဖစ္ေနရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းဖိုႛ ဘယ္လိုကူညီမယ္ဆိုတာ ရႀင္းလင္းမေဴပာေပမဲ့ ဳကားက ဴဖန္ေဴဖေရးေတာ့ လုပ္မႀာမဟုတ္ေဳကာင္း၊ သူတိုႛဟာ တႎိုင္ငံတည္းသားေတၾဴဖစ္လိုႛ ထိုင္းစစ္တပ္အေနနဲႛ ဴမန္မာတိုင္းရင္းသား သူပုန္တပ္ေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမး္ေရးေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဖိအားေပးမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္ထီက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းစစ္ဘက္သတင္းေတၾအရ ထိုင္းတပ္အ႒ကီးအကဲဟာ ဴမန္မာသူပုန္ေတၾကို ထိုင္းနယ္ေပၞကေန ဴမန္မာ စစ္အစိုးရတပ္ေတၾကို မတိုက္ခိုက္ႎိုင္ေအာင္ ကာကၾယ္ထားဖိုႛ အမိန္ႛေပးထားေဳကာင္း ဒီအခဵက္ကို မလိုက္နာရင္ ထိုင္းနယ္စပ္မႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ လႁပ္ရႀားခၾင့္ ပိတ္ပင္မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာထားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ထိုင္းစစ္တပ္က ဴမန္မာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ႎိုင္ငံ့သယံဇာတေတၾကို ခၾဲေဝယူဖိုႛ တိုက္တၾန္းထားသလို၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္ထီကလည္း ထိုင္းတပ္မမႀႃးေတၾကို ဴမန္မာတပ္ေတၾနဲႛ ရင္းႎႀီးေအာင္ေပၝင္းသင္းဖိုႛ၊ ဒၝမႀာ နယ္စပ္ဴပႍနာေတၾ လၾယ္လၾယ္ကူကူေဴဖရႀင္းႎိုင္မယ္လိုႛ အမိန္ႛေပးထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ထိုင္းစစ္တပ္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္ထီရဲ့ အခုတ႒ကိမ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးစဥ္ဟာ တတိယခရီးဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ဒုတိယေခၝင္းေဆာင္ ဒုဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးတိုႛနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကိစၤနဲႛ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ႎိုင္ငံေရးအေဴခေနေတၾကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛလည္း သတင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔