ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ ဘိန္းအစားထုိး သီးႎႀံစုိက္ပဵႂိးေရး စီမံကိန္း ထုိင္းကူညီမယ္

2008-01-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

drugs_carry_200px.jpg
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၆ အတၾင္းက မူးယစ္ေဆး မီး႟ိႁႚ ဖဵက္ဆီးပၾဲတခုတၾင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝၝးမဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ မီး႟ႁိႚဖဵက္ဆီးဴပဖိုႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား သယ္ေဆာင္ေနပံု။ (Photo: AFP)

ဘိန္းတိုက္ဖဵက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ေရႀႚလမႀာ ထုိင္းနဲႛဴမန္မာ ႎႀစ္ႎုိင္ငံ သေဘာတူ စာခဵႂပ္ကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ဒီစီမံကိန္းဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံက အကူအညီေပးမဲ့ ဘိန္းအစားထုိး သီးႎႀံစုိက္ပဵႂိးေရး စီမံကိန္းကုိ စတင္ အေကာင္ထည္ေဖၞမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝၝး တုိက္ဖဵက္ေရး အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ခင္ရီ ဦးေဆာင္တဲ့အဖၾဲႚဟာ ခဵင္းရုိင္ဴပည္နယ္၊ ဒၾိႂင္တန္ မႀာရႀိတဲ့ ဘိန္းတုိက္ဖဵက္ေရးအစီအစဥ္နဲႛ အစားထုိးသီးႎႀံ စုိက္ပဵိႂးေရး စီမံကိန္းကုိ ေရႀႚလမႀာ သၾားေရာက္ေလ့လာမယ္လုိႛ ထိုင္းႎုိင္ငံ မူးယစ္ ေဆးဝၝး တုိက္ဖဵက္ေရးအဖၾဲႚ (ONCB) ရဲႚ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ပစ္ထရာ ဂဵီနာဝပ္က ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီေနာက္ ႎႀစ္ႎုိင္ငံ နားလည္မႁစာခ႗န္ေတာ္ကုိ ေရႀႚလထဲမႀာ တရားဝင္ လက္မႀတ္ေရးထုိးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္းက ေတာင္ေပၞသားေတၾဟာ ဆယ္စုႎႀစ္ေတၾနဲႛခဵီ႓ပီး ဘိန္းစုိက္ပဵႂိးခဲ့တာကုိ အခုအခၝမႀာ တဴခားသီးႎႀံ အစားထုိးစုိက္ပဵႂိးေရး စီမံကိန္းကုိ မဲဖလၾမ္းအဖၾဲႚရဲႚ ဒၾိႂင္တန္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး စီမံကိန္းက အေကာင္အထည္ ေဖၞခဲ့တာ ေအာင္ဴမင္မႁရခဲ့ပၝတယ္။

ဒီစီမံကိန္းအဴပင္ ထုိင္းနဲႛဴမန္မာႎႀစ္ႎုိင္ငံဟာ မူးယစ္ေဆးဝၝး ႎႀိမ္ႎႀင္းေရးအတၾက္ မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး မသကႆာသူေတၾအမည္နဲႚ နယ္စပ္ တေလ႖ာက္မႀာရႀိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးစက္ရံုေတၾရဲႚ သတင္း စတာေတၾကုိ အဴပန္အလႀန္ ဖလႀယ္မႁေတၾလုပ္ငန္းေတၾရႀိ ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္အမဵိႂးသမီးနဲႚ ကေလးငယ္ေတၾကုိ မူးယစ္ေဆးဝၝး သယ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ အသံုးဴပႂေနတာ ပုိမုိမဵားဴပားလာေဳကာင္း၊ အဓိက အေဳကာင္းက အာဏာပုိင္ေတၾအေနနဲႚ အမဵိႂးသမီးအမႁထမ္းေတၾ နဲပၝးလုိႚ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ အမဵိႂးသမီးေတၾကုိ တုိးဴမႀင့္ခန္ႚအပ္ဴခင္းနဲႚ မူးယစ္ေဆးဝၝး တုိက္ဖဵက္ေရး အရႀိန္အဟုန္ဴမႀင့္တင္ရမယ္လုိႛ မစၤတာ ပစ္ထရာ ဂဵီနာဝပ္ က ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ တဆက္တည္းမႀာ ေဴမာက္ပုိင္း ေဒသမႀာ အမဵိႂးသမီးေတၾနဲႚ ကေလးငယ္ေတၾကုိ မူးယစ္ေဆးဝၝး သယ္ေဆာင္ရာမႀာ အသံုးဴပႂတာ တုိးပၾားလာတာကုိ သူႚအေနနဲႛ စိုးရိမ္မိတဲ့အေဳကာင္း ဆက္လက္ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔