ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ စင္ကာပူ ေဆး႟ံုမႀ ဆင္းသၾား႓ပီဆိုဴခင္း

2007-01-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

generals_07_inde_200px.jpg
ပဵဥ္းမနား ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ယခုႎႀစ္ ကဵင္းပေသာ ၅၉႒ကိမ္ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားသိုႛ တက္ေရာက္လာသည့္ ထိပ္တန္း စစ္ဖက္အရာရႀိ႒ကီးမဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿသည္ ယခုႎႀစ္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို မတက္ေရာက္ႎိုင္ပဲ သူ အာဏာရရႀိ႓ပီး ၁၄ႎႀစ္အတၾင္း ပထမဆံုး အ႒ကိမ္ ပဵက္ကၾက္ခဲ့သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

စင္ကာပူႎိုင္ငံက ေဆး႟ံု႒ကီးတခုမႀာ တက္ေရာက္ကုသေနတဲ့ နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ ဇန္နဝၝရီ ၇ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛက ေဆး႟ံုမႀ ဆင္းသၾား႓ပီလိုႛ ကဵိႂဒိုသတင္းဌာန သတင္းေပးပိုႛပၝတယ္။ ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFAက သီးဴခား အတည္ဴပႂခဵက္ေတာ့ မရရႀိေသးပၝဘူး။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ သူႛရဲ့ ဇနီးနဲႛ ဴမန္မာ အရာရႀိ ႎႀစ္ဒၝဇင္ခန္ႛအဴပင္ စင္ကာပူနဲႛ ဴမန္မာ လံုဴခံႂေရးအရာရႀိ ႎႀစ္ဒၝဇင္ခန္ႛ လိုက္ပၝ႓ပီး ေဆး႟ံုက ထၾက္ခၾာသၾားတာကို ေတၾႚရႀိရတယ္လိုႛ ကဵိႂဒို သတင္းဌာနက ဆိုပၝတယ္။ အမဲေရာင္ အေနာက္တိုင္း ဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ အေထာက္အကူ သိပ္မပၝပဲ သူႛဖာသာ ကားဆီကို လမ္းေလ႖ာက္သၾားႎိုင္႓ပီး စင္ကာပူ ေဆး႟ံုမႀ အမဵိႂးသမီး ဆရာဝန္တဦးက ကားအထိ လိုက္ပၝ ပိုႛေဆာင္တယ္လိုႛလည္း ကဵိႂဒိုသတင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဆး႟ံုဝန္ထမ္းတဦးက ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ေဆး႟ံုတက္ေနတယ္ဆိုတာ မႀန္ကန္ေဳကာင္း အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုေပမဲ့လည္း စင္ကာပူ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနကေတာ့ တစံုတရာ ေဴပာဆိုဖိုႛ ဴငင္းဆိုပၝတယ္။

ေစာေစာပိုင္းက ရရႀိတဲ့ ႟ိုက္တာ သတင္းအရေတာ့ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ သံ႟ံုးဝန္ထမ္းတဦးက ေဆး႟ံုတက္တာ မႀန္ကန္ေဳကာင္း အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုေပမဲ့လည္း ေရာဂၝအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေသးစိတ္ေဴပာဆိုဖိုႛ ဴငင္းဆိုတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

စင္ကာပူ ေဆး႟ံု႒ကီးမႀ အမႁထမ္းတဦးကေတာ့ တနဂႆေႎၾေနႛက ႟ိုက္တာ သတင္းဌာနကို ေဴပာဆိုရာမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကို ေဆး႟ံုက ဆင္းခၾင့္ဴပႂလိုက္႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး ေလာေလာဆယ္ သူႛရဲ့ မိသားစုပဲ ေဆး႟ံုမႀာ ကဵန္ေတာ့တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေနႛက စင္ကာပူႎိုင္ငံကို ေဆးကုသဖိုႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ေလေဳကာင္း ခရီးနဲႛ ေရာက္ရႀိလာ႓ပီးေနာက္ပိုင္း သူႛရဲ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ခန္ႚမႀန္းေဴပာဆိုမႁေတၾ အမဵိႂးမဵိႂး ဴဖစ္ေပၞခဲ့ပၝတယ္။ ဇန္နဝၝရီလ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ ဧည့္ခံပၾဲကို ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ မတက္ေရာက္ႎိုင္ပဲ ပဵက္ကၾက္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝဟာ သူအာဏာရရႀိ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ပဵက္ကၾက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ခန္ႚမႀန္းမႁေတၾ ပို႓ပီး ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့ရပၝတယ္။

႟ိုက္တာ သတင္းေထာက္တဦးနဲႛ ဓာတ္ပံုဆရာတဦး စင္ကာပူ ေဆး႟ံု႒ကီးကို သၾားေရာက္ စံုစမ္းတဲ့အခၝမႀာ ေဆး႟ံုစဳကႆန္လမ္းတခုမႀာ ေရႀႛဆက္မသၾားေအာင္ ဴမန္မာအရာရႀိမဵားရဲ့ ပိတ္ပင္ဴခင္း ခံခဲ့ရ႓ပီး၊ ေဆး႟ံု လံုဴခံႂေရး ဝန္ထမ္းေတၾက ဓာတ္ပံုဆရာရဲ့ ႟ိုက္ကူး႓ပီး ပံုေတၾကို ဖဵက္ပစ္လိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး စင္ကာပူ အေထၾေထၾေရာဂၝကု ေဆး႟ံု႒ကီး ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူကေတာ့ တစံုတရာ ေဝဖန္ေဴပာဆိုဖုိႛ ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲမႀာ ခရီးအသၾားအလာ မဵားေပမဲ့လည္း ႎိုင္ငံရပ္ဴခားခရီးကိုေတာ့ သိပ္သၾားေလ့မရႀိပၝဘူး။ သူသၾားခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုး ႎိုင္ငံဴခားခရီးစဥ္တခုကေတာ့ ၂၀၀၄ခုႎႀစ္က အိႎၬိယႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔