လၾတ္လပ္ေရးရခဲ့တာ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚအေဴခအေန

2007-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Suu_Kyi_than_shwe_meet_200p.jpg
စစ္အစိုးရ၏ သတင္းမီဒီယာမႀ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္တၾင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေသာ ေနႛစၾဲမပၝသည့္ ဓာတ္ပံုတခုတၾင္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿတိုႛ လက္ဆၾဲ ႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးမႀသာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ေပၞထၾန္းႎိုင္မည္ဟု ဆိုေနဳကပၝသည္။ (Photo: AFP)

လၾတ္လပ္ေရးရခဲ့တာ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ေတာ့မႀာဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ လူမႁစီးပၾားအေနအထားကို ဴခံႂငံုဳကည့္လိုက္ရင္ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႎႀစ္ကစလိုႚ တိုင္းဴပည္ရဲႚ အဖက္ဖက္က မဵက္ႎႀာစာေပၝင္းစံုမႀာ အေဴခအေနေတၾဟာ ေအာက္ကို လံုးဝ ထိုးစိုက္ကဵဆင္းသၾားတယ္လိုႚ Altsean ေခၞ စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚက ဒီကေနႚထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

လာမယ့္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလ ၄ ရက္ေနႚမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ေရးရခဲ့တာ ႎႀစ္ ၆၀ ရႀိခဲ့ပၝ႓ပီ။ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ မတိုင္ခင္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ ဘက္ေပၝင္းစံုအေဴခအေနေတၾကို အကဵဥ္းရံုး ဴခံႂငံုသံုးသပ္ ထားတဲ့ စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚရဲႚ ေဳကညာခဵက္ ထၾက္ေပၞလာခဲ့တာပၝ။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ အစစ အရာရာ အလၾဲလၾဲအမႀားမႀား လုပ္ကိုင္စီမံပံုနဲႛ လုပ္သင့္တာမလုပ္၊ မလုပ္သင့္တာ လုပ္တာေတၾရဲႛ အကိဵႂးဆက္ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေအာင္ပၾဲနဲႚလၾဲရတာဟာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလႀတယ္လိုႚ စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚက ဆိုပၝတယ္။

စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚ ႌႀိႎိႁင္းေဆာင္ရၾက္ေရးမႀႃး မစၤ ဒက္ဘီ စေတာ့ဟတ္က ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲႚ ဦးေဆာင္မႁေအာက္မႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးနဲႚ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ပဵက္စီးယိုယၾင္းသၾားေအာင္ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာက သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁ အဆင့္ေတာင္ မဴပည့္မီတဲ့ အေဴခအေန ေအာက္မႀာ ဴပည္သူလူထု ၉၀ ရာႎႁန္းေကဵာ္ ေနထိုင္ ေနရေပမယ့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿကေတာ့ တိုင္းဴပည္ရဲႚ ဥစၤာဓန၊ သယံဇာတေတၾကို တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုေတၾအေပၞ စစ္ခင္းရာမႀာသံုးစၾဲေနတယ္၊ သူႚကိုယ္ကဵိႂး စီးပၾားအတၾက္ သံုးစၾဲေနတယ္လိုႚ ဒက္ဘီစေတာ့ဟတ္က ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။

သူမကဆက္လက္ေဴပာဳကားရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ သဘာ၀သယံဇာတ ႔ကယ္ဝတာ၊ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းအင္အားစုရႀိတာ၊ ေကာင္းမၾန္တဲ့ပညာေရးစနစ္ရိႀခဲ့ တာေတၾေဳကာင့္ အေရႀႚေတာင္ အာရႀမႀာ အလားအလာ အကာင္းဆံုးႎိုင္ငံရယ္လိုႚ အသိအမႀတ္ဴပႂ ခံခဲ့ရတာကို မေမ့သင့္ပၝဘူး။ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အဲဒီ မူလကံဳကမၳာ လမ္းေဳကာင္းေပၞ ဴပန္ေရာက္ဖိုႚ ေနာက္မကဵ ေသးပၝဘူး။ ႎိုင္ငံေတာ္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးနဲႚ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီဟာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္၊ တႎိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုေဳကညာ၊ သံုးပၾင့္ဆိုင္ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို စတင္တာေတၾကို အဴမန္ဆံုးေဆာင္ရၾက္ဴခင္းအားဴဖင့္ အေဴခအေနေတၾကို ေဴပာင္းလဲ ပစ္ႎိုင္ပၝတယ္လိုႚ စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚ ႌႀိႎိႁင္း ေဆာင္ရၾက္ေရးမႀႃး မစၤ စေတာ့ဟတ္က ေဴပာဳကား ခဲ့ပၝတယ္။ အဲသလို ေဴပာင္းလဲမႀ ဴဖစ္မယ္ဆိုတာကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သေဘာေပၝက္ လာေရးအတၾက္ အာဆီယံ၊ တရုတ္နဲႚ အိႎၬိယတိုႚမႀာ တာဝန္ရႀိေဳကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္းေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ဟာ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု အႎႀစ္၂၀ ဴပည့္တဲ့ ႎႀစ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔