တို႟ၾန္တိုတကၠသိုလ္ လူႛအခၾင့္အေရးအခမ္းအနား ဴမန္မာလႁပ္ရႀားသူႎႀစ္ဦးေဟာေဴပာ

2007-12-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prisoners_photos_150px.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထားေသာ ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား၏ ဓာတ္ပံုကို ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚ (AAPP)၏ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (image: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္၊ ဒီကေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛအ႒ကိႂ အခမ္းအနားတရပ္ကုိ ကေနဒၝႎုိင္ငံ တုိ႟ၾန္တုိတကၠသုိလ္မႀာ မေနႛက ကဵင္းပခဲ့႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ လႁပ္ရႀားေနသူတခဵိႂႚလည္း တက္ေရာက္ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဒီအခမ္းအနားကုိ ကေနဒၝႎုိင္ငံ တုိ႟ၾန္တုိ႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ASNT လုိႛေခၞတဲ့ အာရႀစည္းလံုး ညီႌၾတ္ေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚက ဦးေဆာင္ဴပႂလုပ္တာဴဖစ္႓ပီး၊ ကေနဒၝ အလုပ္သမား ကၾန္ဂရက္အဖၾဲႚနဲႛ အလုပ္သမားသမဂၢအဖၾဲႚေတၾလည္း ပၝဝင္တယ္လုိႛ အခမ္းအနား စီစဥ္သူ တဦး ဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ဖရန္ႛ ဆပ္တဲလ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီအခမ္းအနားေခၝင္းစဥ္ကုိ ‘လၾင့္ဴပယ္ေပဵာက္ကၾယ္ဴခင္း’လုိႛ နာမည္ေပးထား႓ပီး၊ ဴမန္မာ၊ သီရိလကႆာ၊ အင္ဒုိနီးရႀားနဲႛ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံတုိႛက ဆက္လက္ ဆိတ္သုဥ္းေပဵာက္ကၾယ္ေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ဖရန္ႛ ဆပ္တဲလ္က ေဴပာသၾားတာပၝ၊၊

အခမ္းအနားမႀာ ကေနဒၝႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚက ဦးေကဵာ္ေဇာေဝနဲႛ ဦးမင္းသူရဝင္းတုိႛက ဴမန္မာႎုိင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရးအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အကဵယ္တဝင့္ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ေဟာေဴပာရာမႀာ ပၝဝင္သူတဦး ဴဖစ္တဲ့ ဦးေကဵာ္ေဇာေဝက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဦးေကဵာ္ေဇာေဝ။ ။ “ဗမာဴပည္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဘယ္လို ခဵိႂးေဖာက္ခံေနရတယ္၊ ဗမာဴပည္မႀာ ခု ဘာေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္၊ လူေတၾ၊ human rights activist (လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ)ေတၾ၊ human rightsအတၾက္ တိုက္ပၾဲဝင္တဲ့လူေတၾ ေပဵာက္သၾားတဲ့ကိစၤတိုႛ၊ အဖမ္းခံထားရတဲ့ကိစၤတိုႛ အဲဒၝေတၾကို ကဵေနာ္တိုႛက တင္ဴပသၾားတာပၝ။”

အလားတူ သီရိလကႆာ၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံသား လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ ေတၾကလည္း အဲဒီႎုိင္ငံေတၾက လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကတယ္လုိႛဆုိပၝတယ္၊၊ အခမ္းအနား သဘာပတိအဴဖစ္ ကေနဒၝအလုပ္သမားသမဂၢရဲ့ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဟတ္ဆန္က ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့႓ပီး၊ တက္ေရာက္သူ စုစုေပၝင္း (၇၀)ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ေဟာေဴပာမႁအစီအစဥ္အ႓ပီးမႀာ တက္ေရာက္သူေတၾထဲက ဴမန္မာႎုိင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေန အေဳကာင္း စိတ္ဝင္တစားနဲႛ ေမးဴမန္းမႁေတၾ အေတာ္မဵားမဵား ရႀိခဲ့တယ္လုိႛလည္း ကေနဒၝႎုိင္ငံ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚက ဦးေကဵာ္ေဇာေဝ က ဆက္လက္ ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔