ဴမန္မာ့ေရနံနဲႚ သဘာဝဓၝတ္ေငၾႚမႀာ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁအေဴခအေန

2007-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

off_shore_150px.jpg
ဴမန္မာ့ကမ္းလၾန္ေရနံတၾင္းတခု။ (photo: AFP)

ရခုိင္ကမ္းလၾန္ပင္လယ္ဴပင္ ရတနာ သဘာဝဓၝတ္ေငၾႚ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ဴပင္သစ္အေဴခစုိက္ တုိတယ္ကုမၯဏီက ဓၝတ္ေငၾႚထုတ္လုပ္ေရးစင္သစ္တခု တည္ေဆာက္သၾားမယ္လုိႚ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဓၝတ္ေငၾႚထုတ္လုပ္မႁကုိ အေထာက္အကူဴပႂႎုိင္ေအာင္ လုပ္ငန္းစာခဵႂပ္ပၝ လုိအပ္ခဵက္ေတၾအတုိင္း ဴဖည့္ဆည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သၾားမႀာဴဖစ္တယ္လုိႚ တုိတယ္ကုမၯဏီရဲႚ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊ စင္တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ ရတနာသဘာဝဓၝတ္ေငၾႚ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အနီးတဝုိက္ မုတၨမပင္လယ္ေကၾႚက ေရေဳကာင္းသၾားလာမႁ လမ္းေဳကာင္းတခဵိႂႚကုိ ဴမန္မာအစုိးရဖက္က ယာယီ႒ကိႂတင္ရႀင္းလင္းမႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ဖုိႚ ရႀိတယ္လုိႚ သူကေဴပာပၝတယ္၊၊

စစ္အစုိးရပုိင္ ေဳကးမံုသတင္းစာထဲမႀာေတာ့ မုတၨမပင္လယ္ေကၾႚက သတ္မႀတ္ဇံုတခုအတၾင္း သေဘႆာသၾားလာမႁေတၾကုိ ဒီဇင္ဘာလအတၾင္း ခၾင့္မဴပႂဘူးလုိႚ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့ တာေဳကာင့္ ဴပင္သစ္ကုမၯဏီေတၾရဲႚ စီးပၾားေရးရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဴပန္လည္ရုတ္သိမ္းဖုိႚ ဴပင္သစ္သမၳတက တုိက္တၾန္းေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊ တုိတယ္ကုမၯဏီကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေနာက္ထပ္အသစ္ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ လုပ္မႀာမဟုတ္သလုိ၊ လက္ရႀိရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကုိလည္း ဴပန္လည္ရုတ္သိမ္းမႀာ မဟုတ္ဘူးလုိႚ ေဴပာဆုိထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ သဘာဝဓၝတ္ေငၾႚထုတ္လုပ္ေရးမႀာ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎံႀမႁပမာဏဟာ မႎႀစ္က အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၄၇၀ ေကဵာ္အထိ စံခဵိန္တင္ႎုိင္ခဲ့တယ္လုိႚ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဟာ ေယဘုယဵအားဴဖင့္ ၈၈ ရာႎႁန္းနီးပၝးေလာက္ ကဵဆင္းသၾားခဲ့ေပမယ့္ အရင္ႎႀစ္ကေတာ့ ထုိင္းကုမၯဏီတခုတည္းက ေရအားလ႖ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတၾက္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ သန္းေဴခာက္ေထာင္ဖုိး ရင္းႎႀီးေငၾထည့္ဝင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီး ဴမႀႂပ္ႎံႀမႁပမာဏဟာ မဳကံႂစဖူး ဴမင့္တက္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ အခုေနာက္ဆံုး ထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းဇယားေတၾအရ သတၨႂတူးေဖာ္ေရး၊ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းနဲႚ ကုန္ပစၤည္းထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာ မႎႀစ္ကႎုိင္ငံဴခား ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ မရႀိခဲ့ပၝဘူး၊၊

ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁမဴပႂဳကဖုိႚ ႎုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆုိထားေပမယ့္လည္း စၾမ္းအင္ကၸမႀာေတာ့ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ တုိးတက္ေနပၝတယ္၊၊ ထုိင္းႎုိင္ငံရဲႚ အ႒ကီးဆံုး စၾမ္းအင္ကုမၯဏီဴဖစ္တဲ့ ပီတီတီကုမၯဏီက ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ ကမ္းလၾန္သဘာဝဓၝတ္ေငၾႚ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ေနာင္ငၝးႎႀစ္အတၾင္း အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္းတေထာင္ေလာက္ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံသၾားမယ္လုိႚ အခုလဆန္းပုိင္းက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

မဳကာမီက ထုတ္ဴပန္လုိက္တဲ့ စစ္အစုိးရရဲႚ စာရင္းဇယားေတၾအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဟာ ေရနံနဲႚ သဘာဝဓၝတ္ေငၾႚလုပ္ငန္းမႀာ အမဵားဆံုးဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံက သဘာဝဓၝတ္ေငၾႚသုိက္ ႔ကယ္ဝမႁဟာလည္း ကမၲာမႀာထိပ္တန္းက လုိက္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအေဴခအေနေတၾနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ၁၉၇၇ ခုႎႀစ္ကတည္းက ႎုိင္ငံတကာ ေရနံကုမၯဏီေတၾမႀာ က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္တဦးအဴဖစ္ လုပ္ကုိင္ေန႓ပီး အခုလက္ရႀိလည္း အေမရိကန္ဴပည္နယ္ အလက္စကာ ဴပည္နယ္က ေရနံကုမၯဏီတခုမႀာ အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္အဴဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူ ေဒၝက္တာစိန္ဴမင့္ကုိ အာအက္ဖ္ေအ ဝုိင္းေတာ္သူ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔