သံုးဦးေတၾႚဆံုေရး မဴဖစ္ႎိုင္ေသးေဳကာင္း ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးေဴပာဳကား

2007-11-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_thein_sein_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေရာက္ရႀိေနေသာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ယာ)သည္ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ အာဏာပိုင္အဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးအ႒ကံေပးပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီကို ႎိုဝင္ဘာလ ၆ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာေတၾႚဆံု ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴခအေနနဲႛ စစ္အစိုးရရဲ့ သေဘာထားကို ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို စစ္အစိုးရေဴပာေရးဆိုခၾင့္ အာဏာပိုင္အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ေနဴပည္ေတာ္မႀာရႀိတဲ့ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး႟ံုး အစည္းအေဝးခန္းမမႀာ ေတၾႚဆံု႓ပီး လက္ရႀိအေဴခအေနေတၾအေပၞ စစ္အစိုးရရဲ့သေဘာထားေတၾကို ေဴပာဳကားခဲ့တာပၝ။

အဲဒီလိုေဴပာဳကားရာမႀာ လက္ရႀိ တပ္မေတာ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဳကာင္း ေခဵးခၝးအူမမကဵန္ သိရႀိ႓ပီးသူေတၾဴဖစ္ေဳကာင္း အစခဵီ႓ပီး ႎိုင္ငံရဲ့လူမႁစီးပၾားဘ၀ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ရတာဟာ စီးပၾားေရးနဲႛ ကူညီေထာက္ပံ့မႁေတၾ ပိတ္ဆိုႛခံရတာက အဓိကအေဳကာင္းဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဖိအားေပးတာနဲႛ ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတာေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီေပၞေပၝက္ေရးအတၾက္ ဘယ္လိုမႀ အေထာက္အကူမဴပႂႎိုင္ေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာအေရးအေပၞ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲႛ ပၝဝင္ပံ့ပိုးကူညီမႁေတၾကို လက္ကမ္း႒ကိႂဆိုမႀာဴဖစ္ေပမဲ့ ႎိုင္င့ံအခဵႂပ္အဴခာ အာဏာကို ထိပၝးရာေရာက္တဲ့ စၾက္ဖက္မႁမဵိႂးကိုေတာ့ လက္ခံမႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ အင္အား႒ကီးႎိုင္ငံက အရႀိန္အဝၝသံုး႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီ တင္မယ္ဆိုရင္လည္း စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ရင္ဆိုင္႟ံုကလၾဲ႓ပီး တဴခားနည္းလမ္း မရႀိႎိုင္ဘူးဆိုတာသိေစလိုေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ဴပန္လည္ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကုလသမဂၢနဲႛ အခုလို ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့အတၾက္ ဴပင္ပဖိအားေတၾ ေလဵာ့သၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မိမိအစီရင္ခံစာေဳကာင့္ ႓ဗိတိန္နဲႛဴပင္သစ္တိုႛရဲ့ သေဘာထားေပဵာ့ေပဵာင္းလာေဳကာင္း၊ မိမိသၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾ၊ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္ နဲႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံေတၾကလည္း ဴမန္မာကို စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတဲ့အေပၞ မလိုလားဳကပဲ အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛကိုသာ အားေပးေထာက္ခံဳကေဳကာင္း၊ ဒၝေတၾကိုလည္း ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကို တင္ဴပခဲ့႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီးတာဝန္ ေပးထားတဲ့ ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ မိမိတိုႛသံုးဦး ေတၾႚဆံုဖိုႛသင့္မသင့္ စဥ္းစားေစလိုေဳကာင္း၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပမႁေတၾအတၾက္ ေခၞယူစစ္ေဆးေမးဴမန္းေနသူေတၾအနက္ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္႟ၾက္ရမဲ့သူေတၾကလၾဲ႓ပီး ကဵန္လူေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးေစခဵင္ေဳကာင္း၊ အမဵိႂးသားညီလာခံနဲႛ မူဝၝဒလမ္းစဥ္ (၇)ရပ္ကို မိမိတိုႛက မ႟ႁတ္ခဵခဲ့ပဲ အားလံုးပၝဝင္ႎိုင္ေရးနဲႛ အခဵိန္လဵာထားလဵက္ ခဵမႀတ္ေဆာင္႟ၾက္ေရးကိုသာ အ႒ကံဴပႂခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ဴပန္လည္ေဴပာဳကားရာမႀာ ပိတ္ဆိုႛမႁေတၾ အားလံုး႟ုတ္သိမ္း႓ပီး အကူအညီ အဳကံဥာဏ္ေတၾ ေပးမယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲႎၾမ္းပၝးမႁကိစၤ ေဴပလည္မႀာဴဖစ္လိုႛ ပိတ္ဆိုႛမႁ႟ုတ္သိမ္းဖိုႛ အဓိက ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တ႒ကိမ္သာေတၾႚဆံုရေသးလိုႛ ေလာေလာဆယ္ သံုးဦးေတၾႚဆံုဖိုႛ မဴဖစ္ႎိုင္ေသးေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ႎိုင္ငံတခဵိႂႚက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သိသာထင္ရႀားတဲ့ တိုးတက္မႁေတၾရႀိမႀသာ ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူတာေတၾကို ဖယ္ရႀားမယ္လိုႛဆိုေနေဳကာင္း၊ ဒၝကိုညိၟႎိႁင္းသၾားဖိုႛလိုေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛေတၾႚဆံုရာမႀာ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းေဴပာဳကားတဲ့အခဵက္ေတၾကို ေဴပာဳကားမႀာဴဖစ္႓ပီး အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ တံုႛဴပန္ခဵက္ေတၾ ရရႀိေအာင္ ႒ကိႂးစားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ႎႀစ္ဖက္လံုးက အတိတ္ကိုဴပန္မဳကည့္ပဲ ေရႀႚဆက္သၾားဖိုႛသာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔