ေဒဝူးကုမၯဏီ အမႁေဆာင္အရာရႀိမဵားကို တရား႟ံုးတင္ စစ္ေဆးေတာ့မည္

2006-12-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Daewoo_demo_200.jpg

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ပစၤည္းနဲႛ လက္နက္ထုတ္လုပ္တဲ့ နည္းပညာ တရားမဝင္ ေရာင္းခဵခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ ေဒဝူးကုမၯဏီက အမႀုုေဆာင္အရာရႀိ ၁၄ဦးကို လာမဲ့အပတ္ကဵရင္ ႟ံုးတင္စစ္ေဆးေတာ့မႀာဴဖစ္႓ပီး ဴပစ္မႁထင္ရႀားရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ႎႀစ္ ကဵခံႎိုင္ရဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ ေရႀႚေနတဦးက ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္၊ ဗုဒၭဟူးေနႛက ေဴပာဳကားတာကို ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဧရာဝတီ စာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒးဝူး အင္တာနယ္ရႀင္နယ္ ကုမၯဏီ ဥကၠႉ မစၤတာ လီေတေယာင္နဲႛ အရာရႀိ ၁၃ဦးတိုႛဟာ ပဲခူးတိုင္း၊ ဴပည္႓မိႂႚဴပင္္မႀာ စစ္လက္နက္ပစၤည္း စက္႟ံုတည္ေဆာက္ရာမႀာ အသံုးဴပႂဖိုႛ ေဒၞလာ ၁၃၃သန္းေကဵာ္တန္ လက္နက္နည္းပညာ တရားမဝင္ လၿဲေဴပာင္းေရာင္းခဵမႁနဲႛ အမႁရင္ဆိုင္ရပၝမယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္မႀာ အမႀုစတင္ဳကားနာမႀာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ကိုရီးယား ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္အမဵားဆံုး ငၝးႎႀစ္ ကဵခံရဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုးလ္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ အဆင့္ဴမင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဴပစ္မႁဌာနက ေရႀႚေန မစၤတာ ကင္မ္ ဟူဂုန္းက ေဴပာပၝတယ္၊ ၂၀၀၂ခုႎႀစ္ ေမလမႀာ လက္မႀတ္ ေရးထိုးခဲ့တယ္လိုႛဆိုတဲ့ လ႖ိႂႚဝႀက္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၤကို ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား သံ႟ံုးနဲႛ ကိုရီးယား ကုန္သၾယ္ေရး ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ တိုးတက္ေရး ကိုယ္စားလႀယ္႟ံုးတိုႚ ပၝဝင္ပတ္သက္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထား မေတၾႚရႀိရဘူးလိုႛ မစၤတာ ကင္မ္က ေဴပာပၝတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယား အမဵိႂးသား ေထာက္လႀမ္းေရးဌာနက လက္နက္အေရာင္း အဝယ္ကိစၤ သိရ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဳသဂုတ္လကစ႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာမႀာ သံ႟ံုးကိုေရာ ကိုယ္စားလႀယ္႟ံုးကိုပၝ စစ္ေဆးေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ ကာကၾယ္ေရး ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး ဌာနက အသက္ ၅၅ႎႀစ္ရႀိ ဝန္ထမ္းေဟာင္း တဦး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လက္နက္စက္႟ံုေဆာက္ရာမႀာ သံုးဖိုႛ နည္းပညာေတၾ ခိုးယူေနတယ္လိုႛ သိရတဲ့ေနာက္ ခုလို စံုစမ္းစစ္ေဆးတာပၝ။

လက္နက္အစိတ္အပိုင္း အမိဵႂးမဵိႂး ၄၈၀ကို ေအာက္တိုဘာလက စ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို တင္ပိုႛခဲ့ပၝတယ္။ ဒီပစၤည္းေတၾကို အမႀန္တကယ္ အသံုးဴပႂမဲ့ နာမည္စာရင္းနဲႛ မေဖာ္ဴပပဲ တဴခားစာရင္းနဲႛ ဝႀက္ေဖာ္ဴပ႓ပီး တင္ပိုႛခဲ့တာပၝ။ ဒီနည္းပညာ လၿဲေဴပာင္းေပးလိုႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ ၁၀၅ မီလီမီတာရႀိတဲ့ ေဟာ္ဝစ္ဇာ အေဴမာက္ဆံ အမဵိႂးအစား ေဴခာက္မဵႂိးနဲႛ တင့္ကားဖဵက္ လက္နက္ေတၾ ထုတ္လုပ္ရာမႀာ သံုးႎိုင္ပၝမယ္လိုႛ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႀႃးေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီႎႀစ္ ေအာက္တိုလာလ မကုန္ခင္ အေရာင္းအဝယ္ စာခဵႂပ္ရဲ့ ၉၀ရာခိုင္ႎႁန္း တင္ပိုႛခဲ့႓ပီး ေငၾလည္းေပးေခဵ႓ပီးပၝ႓ပီ။ ေဒဝူးကုမၯဏီက ၁၄ဦးရဲ့ ဘဏ္ေငၾစာရင္းမႀာ စစ္အစိုးရက ေငၾသၾင္းခဲ့တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔