ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အတၾက္ ကူညီဖိုႛ အိႎၬိယသမတကို တိုက္တၾန္း

2007-02-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

tutu_dalai_lama_200px.jpg
တိဘက္ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္းလားမား (ဝဲ) ႎႀင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စ္မန္ တူးတူး (ယာ) တိုႛကို ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎိုင္ငံတၾင္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၁ရက္ေနႛက ကဵင္းပေသာ အခမ္းအနားတခုတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္လ္ဆုရ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမန္ တူးတူးက အိႎၬိယသမတကို တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚေတာ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဂႎၭီ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုကို လက္ခံရယူစဥ္မႀာ အခုလိုေဴပာဳကားလိုက္တာပၝ။ ဒီဆုကို ေတာင္အာဖရိကႎိုင္ငံသားေတၾ၊ ဆူဒန္ႎိုင္ငံ ဒၝဖားေဒသက အဴပစ္မဲ့ ဴပည္သူေတၾနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛကို ရည္စူးတဲ့အေဳကာင္း ဘုန္းေတာ္႒ကီး တူးတူးက ေဴပာဳကားပၝတယ္ ။

၂၀၀၅ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဂႎၭီ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုကို အိႎၬိယသမတ႒ကီး မစၤတာ အဗၱဒူ ခၝလန္းက ကိုယ္တိုင္ေပးအပ္ ခဵီးဴမၟင့္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီဆုကို အရင္က ေတာင္အာဖရိက သမတေဟာင္း နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားလည္း ရရႀိခဲ့ဖူးပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဘုန္းေတာ္႒ကီးတူးတူး ရတဲ့ဂႎၭီဆုဟာ ဒုတိယေဴမာက္ ေတာင္အာဖရိကႎိုင္ငံသားတဦး ရတဲ့ ဂႎၭီ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆု ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကမႝာ့လူသားေတၾထဲမႀာ အ႒ကီးကဵယ္ အခမ္းနားဆံုးတဦးဴဖစ္တဲ့ တိဘက္ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္းလားမားကို အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ခိုလႁံခၾင့္ေပးထားတဲ့အတၾက္ အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ေကဵးဇူးတင္ပၝ တယ္လိုႛေဴပာခဲ့႓ပီး၊ ဒလိုင္းလားမားရဲ့ တိဘက္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ မိမိတိုႛရဲ့ ညီမငယ္ဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္လာေရးတိုႛအတၾက္ အိႎၬိယႎိုင္ငံက ကူညီေပးဖိုႛကိုလည္း ဆုေတာင္းပၝတယ္လိုႛ ဘုန္းေတာ္႒ကီးတူးတူးက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔