ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ လက္ထဲသာ ထည့္ရေတာ့မည္ဟုဆို

2006-06-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
nyan_win_sayed_200px.jpg
မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္(ယာ) အာဆီယံအဖၾဲႚ၏ ကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ မတ္လ ၂၃ရက္က လာေရာက္စဥ္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ႒ကိႂဆိုလာစဥ္။ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္သည္ ထိုခရီးတၾင္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ မည္သူႎႀင့္မ႖ ေတၾႚခၾင့္မရခဲ့ေပ။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ဴဖစ္ထၾန္းလာဖိုႛ အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾက ႒ကိႂးပမ္းခဲ့တာေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လဵစ္လဵႃ႟ႁခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုင္ငံေတၾ အေနနဲႛ ဴမန္မာ့အေရးကို လက္ေလ႖ာ့႓ပီး ကုလသမဂၢကသာ ကိုင္တၾယ္သင့္ေဳကာင္း မေလးရႀားႎိုင္ငံက ဇၾန္လ ၂၁ရက္ေနႛမႀာ လမ္းေဳကာင္းလိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚအေပၞမႀာ ယံုဳကည္မႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ လက္ထဲကိုသာ ထည့္ရေတာ့မယ္လိုႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံက မႀတ္ခဵက္ေပးလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာအစိုးရ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾဟာ အာဆီယံကို လူရာမသၾင္းဘူးလိုႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္ အယ္လ္ဘာက ဇၾန္လ ၂၁ရက္နႛမႀာ ေဴပာဳကားလိုက္တာပၝ။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အာဆီယံကို ယံုဳကည္စိတ္ခဵတာ မေတၾႚရပၝဘူး။ ဴမန္မာကိစၤကို တာဝန္ယူ ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ လက္ထဲသာ အပ္လိုက္ဖိုႛက အေကာင္းဆံုးဴဖစ္မယ္ ထင္ပၝတယ္လိုႛ မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္ အယ္လ္ဘာက AFP သတင္းဌာနကို ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အာဆီယံကို ဴမန္မာ့ကိစၤမႀာ ဝင္ပၝေစလိုတာ မေတၾႚရပၝဘူး၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾဟာ အာဆီယံက ဴမန္မာအေရးကိစၤ ဝင္ဖဵန္ေဴဖတာကို မသင့္ေတာ္ဘူးလိုႛ ထင္ေနဳကပၝတယ္လိုႛလည္း မစၤတာ အယ္လ္ဘာက ဆက္႓ပီး ေဴပာပၝေသးတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး ဴဖစ္လာဖိုႛ အာဆီယံက ႒ကိႂးပမ္းခဵက္အေနနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့မတ္လက မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဆရက္ဒ္ အယ္လ္ဘာကို အာဆီယံ ကိုယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ေစလၿတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ စစ္အစိုးရက မစၤတာ အယ္လ္ဘာကို ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ မေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ အာဆီယံအဖၾဲႚ မဵက္ႎႀာပဵက္ခဲ့ရပၝတယ္။

အာဆီယံအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေတၾႚခၾင့္ရဖိုႛ အေဳကာင္းမဴမင္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္ကို သူသၾားေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ တဴခား ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ သူႛကို ေတၾႚခၾင့္မေပးခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အာဆီယံအေပၞထားတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဆက္ဆံတဲ့ပံုစံ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း လက္ရႀိ အာဆီယံ သဘာပတိတာဝန္ယူေနရတဲ့ မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ဆိုပၝတယ္။

ဒၝကေတာ့ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးရဲႛ မႀတ္ခဵက္ဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒၝေပမယ့္ မေလးရႀားအတိုက္အခံ ဒီမိုကရက္တစ္အက္ရႀင္ပၝတီက မစၤစ္ ထရီဆာ ကုက္ကေတာ့ အာဆီယံက ဴမန္မာ့အေရး ဘာမႀ လုပ္မေပးႎိုင္ဘူးဆိုတာကို လက္မခံဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မစၤစ္ ထရီဆာ ကုက္။ ။ကဵမအေနနဲႛ အာဆီယံ ဴမန္မာ့အေရး လုပ္မေပးႎိုင္ဘူးဆိုတာကို သေဘာမတူပၝဘူး။ ဘာလိုႛလည္းဆိုေတာ့ ထိုင္းႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာနဲႛ တအားနီးစပ္ေနသလို အင္ဒိုနီးရႀားကလည္း အာဆီယံမႀာ အ႒ကီးဆံုးႎိုင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛဟာ တနည္းမဟုတ္ တနည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဖိအားေပးႎိုင္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾ မလုပ္ေဆာင္ရင္ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးတခုလံုး နာမည္ ပဵက္ရမယ့္ကိန္း ဆိုက္လာလိုႛ အာဆီယံဟာ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံအခဵင္းခဵင္း ဴပည္တၾင္းေရးဝင္မစၾက္ဖက္ရမူကိုေတာင္ ေဘးခဵိတ္႓ပီး ဴမန္မာ့အေရး ကူညီဖိုႛ ႒ကီႂးစားခဲ့ပၝတယ္။

ကိုယ္စားဴပႂေဴပာဖိုႛ သူတိုႛရဲႛ ဒီမိုကေရစီေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္ေတၾ မခိုင္လံုလိုႛ ဴမန္မာအစိုးရဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိုယ္စား အာဆီယံက မားမာမတ္မတ္ ရပ္ေပးမယ့္အေရးကို ဴငင္းဆန္ေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ဇၾန္လ ၂၁ရက္ေနႛမႀာ ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔