ဴမန္မာ့အေရးေဴဖရႀင္းေရးမႀာ ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးဖုိႚ ဗီယက္နမ္ကုိ ကုလသမဂၢ တုိက္တၾန္း

2007-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_vn_pm_200px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ) သည္ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႚက ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံ ဟႎၾႂိင္႓မိႂႚတၾင္ ဗီယက္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ငုယင္တန္ယၾန္း (ယာ) ႎႀင့္ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကုိ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႚ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အဴမဲတမ္းမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္ ၂ ႎႀစ္သက္တမ္း တာဝန္ စတင္ ထမ္းေဆာင္ေတာ့မယ့္ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးမႀာ ပၝဝင္ကူညီေပးဖုိႛ တုိက္တၾန္းေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးရဲႚ ႒ကိႂးပမ္းေဆာင္ရၾက္ခဵက္ေတၾကုိ ေထာက္ခံကူညီေပးဖုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကေန ဗီယက္နမ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ထံ တုိက္တၾန္းခဵက္ကုိ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက လက္ဆင့္ကမ္းေဴပာဳကားလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ဗီယက္နမ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ အာဆီယံ ႎုိင္ငံေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာနဲႚ အရင္းႎႀီးဆံုးလုိႚ သူတုိႚကုိယ္သူတုိႚ ယူဆ ထားဳကတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာနဲႚပတ္သက္လုိႚ ဂရုစုိက္နားေထာင္ ဳကေဳကာင္း၊ ဒီရင္းႎႀီးမႁကုိ အခၾင့္အေကာင္းယူ႓ပီး ေကာင္းတဲ့ဖက္မႀာ တာဝန္ယူ အသံုးခဵဖုိႚ လုိအပ္ေဳကာင္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံဟာ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းနဲႚ ဆက္ဆံေရး၊ စီးပၾားေရး ဖၾင့္လႀစ္ေရး၊ ကုလသမဂၢနဲႚအတူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရၾက္ေရးတုိႚမႀာ ကုိယ္ပုိင္ေဴပာင္းလဲမႁ သမုိင္းေဳကာင္း ရႀိထား႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္းကုိလည္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဗီယက္နမ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႚ ပတ္သက္လုိႚ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံရဲႚ ရပ္တည္ခဵက္ကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ပိတ္ဆုိႚမႁမဴပႂလုပ္ဖုိႚ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႚ ေတၾႚဆံုစဥ္မႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံအဖၾဲႚတုိႚရဲႚ အကူအညီနဲႚ ဆင္းရဲမၾဲေတမႁတုိက္ဖဵက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾ အပၝအဝင္ သင့္ေတာ္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႁေတၾ ခဵမႀတ္ေဆာင္ရၾက္သၾားမယ္ဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ မဳကာခင္ တည္႓ငိမ္မႁရ႓ပီး၊ တုိးတက္လာမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဗီယက္နမ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံ တႎုိင္ငံအေနနဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနေတၾအေပၞ စိတ္ဝင္စားမႁရႀိေဳကာင္း၊ ေဒသတည္႓ငိမ္ေရးနဲႚ ဖံၾႚ႓ဖိႂးေရးကုိ အေထာက္အကူဴပႂမယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ တည္႓ငိမ္ေရးကုိ လုိလားေဳကာင္းေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႚ ပတ္သက္လုိႚ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံရဲႚ ရပ္တည္ခဵက္ဟာ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚနဲႚ တသေဘာတည္းနီးပၝးရႀိေဳကာင္းကုိလည္း ဗီယက္နမ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အာရႀႎုိင္ငံေတၾကုိ ခရီးလႀည့္လည္ေနတဲ့ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အခုႎႀစ္မကုန္ခင္မႀာ တေခၝက္သၾားေရာက္ႎုိင္ဖုိႚ ေမ႖ာ္လင့္ထားေဳကာင္း၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႚ ဆက္လက္ေဆၾးေႎၾးစရာေတၾ အေတာ္မဵားမဵားရႀိေသးေဳကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာလည္း သူခရီးတေခၝက္သၾားေရာက္တုိင္းမႀာ ပုိ႓ပီး အင္အားရႀိလာတာ ဴမင္ေတၾႚရေဳကာင္း၊ အထူးသဴဖင့္ ေနာက္ဆံုးတေခၝက္မႀာ ႎုိင္ငံအေဴပာင္းအလဲအတၾက္ အလားအလာနဲႚ အစုိးရနဲႚ ဆက္သၾယ္ ေဆာင္ရၾက္ေရး အခၾင့္အလမ္းေတၾ အားေကာင္းလာခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔