မဂၢေကဵာင္းတုိက္ ပိတ္ပင္ခံရမႁအတၾက္ စစ္အစုိးရအား အေမရိကန္ ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵ

2007-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monk_march_200px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ အဴမင့္ဆံုးဴဖစ္ေသာ စက္တဘႆာလ ၂၄ ရက္ေနႚက သိန္းႎႀင့္ခဵီေသာ ရဟန္းရႀင္လူတုိႚကုိ ေရၿတိဂံုဘုရားေရႀႚတၾင္ေတၾႚရပံု။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနတဲ့အဴပင္ သဃႆန္းက႗န္း ႓မိႂႚနယ္ မဂၢင္ေကဵာင္းတုိက္က ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾကုိပၝ ႎႀင္ခဵ႓ပီး၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကုိ ပိတ္ပစ္လုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒီလုိ ဆုိးဝၝးတဲ့လုပ္ရပ္ေတၾ ဆက္လက္ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့အတၾက္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဳကာသပေတးေနႚက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵ လုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾကုိ ဆက္လက္႓ပီး အေႎႀာင့္အယႀက္ဴပႂေနတဲ့အဴပင္၊ ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားသူေတၾကုိလည္း ဆက္႓ပီး ဖမ္းဆီးေနတဲ့အတၾက္ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႚ ဴပစ္တင္ရႁတ္ခဵလုိက္ေဳကာင္း အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနက ႎုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ေနႚစၾဲနဲႚ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လုိက္တာပၝ၊၊

ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းကုိ ပိတ္ပစ္လုိက္တဲ့ ဴမန္မာစစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾရဲႚ လုပ္ရပ္ဟာ အေတာ္ေလးကုိ ဆုိးဝၝးေဳကာင္း၊ ဒီဖိႎႀိပ္မႁေတၾကုိဳကည့္ရင္ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ အကဵဥ္းကဵခံေနရမႁ အဆံုးသတ္ သၾားေရးအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚနဲႚ အဴပည့္အဝပူးေပၝင္းေနပၝတယ္ဆုိတဲ့ စစ္အစုိးရရဲႚ ေဴပာဆုိခဵက္ဟာ လက္ခံယံုဳကည္ႎုိင္စရာ မရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ အခုလုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနမႁေတၾေဳကာင့္ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁကေန ဒီမုိကေရစီ အတၾက္ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾ လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္ဆုိတဲ့ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲႚ ေဴပာဆုိထားခဵက္ကုိ အေလးအနက္ ေမးခၾန္းထုတ္ရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ၊ တဴခားမေရမတၾက္ႎုိင္တဲ့ ဖမ္းဆီးခံထိန္းသိမ္းခံထားရသူေတၾကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႚ ထပ္မံေတာင္းဆုိလုိက္ေဳကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႚ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾလုပ္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီအရပ္သားတရပ္ ေပၞေပၝက္ေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္သၾားဖုိႚ လုိအပ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ အေမရိကန္အစုိရ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ထုတ္ဴပန္ခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔