ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးအားရစရာမရႀိဴခင္းအေပၞ အေမရိကန္အစုိးရ တံုႛဴပန္

2008-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASSK_CEC_01-31-08_200px.jpg
အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္မဵား ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္ေနႛက အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာတၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးစဥ္ ေရႀႚအလားအလာ အားရစရာမရႀိ ဴဖစ္ေနဴခင္းကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စစ္အစုိးရနဲႛ လက္ရႀိေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁအေပၞမႀာ ေကဵနပ္အားရမႁမရႀိဘူးလုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာဆုိခဵက္ကုိ ဳကားလုိက္ရတဲ့အတၾက္ အေမရိကန္အစုိးရက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေဝဖန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္တဦးဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ အက္ဂၝ ဗာစကတ္က စစ္အစုိးရဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးအေပၞမႀာ အေလးအနက္မရႀိဘူးလုိႛ ေဝဖန္ေဴပာဆုိလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္အစုိးရက အရင္ကတည္းက ေဴပာလာခဲ့သလုိပၝပဲ၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚေတၾ၊ တုိင္းသားအဖၾဲႚေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးတုိႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စိတ္ဆႎၬအေလးအနက္မရႀိပၝဘူးလုိႛ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ အက္ဂၝ ဗက္စ္ကတ္က RFA ကုိ ေဴပာသၾားခဲ့တာပၝ၊၊

အေမရိကန္အစုိးရအိမ္ဴဖႃေတာ္ ဒုတိယဴပန္ဳကားေရးအတၾင္းဝန္ မစၤတာ တုိနီဖရက္တုိကလည္း စစ္အစုိးရနဲႛ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛအဳကား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးမႀာ အခဵိန္ေဘာင္ ကန္ႛသတ္ခဵက္ထားရႀိေရး မဴဖစ္ေဴမာက္ေသးတဲ့အေပၞမႀာ စိတ္ပဵက္မိေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

စစ္အစုိးရဟာ အခဵိန္ဇယားပၝတဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးစတင္ဖုိႛ ဴငင္းဆန္ေနတုန္းပဲဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာ (၁၁) ရက္ေနႛက ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေဳကညာခဵက္ အတုိင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ သက္ဆုိင္သူအားလံုး၊ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚအစည္းေတၾ အားလံုးပၝဝင္တဲ့၊ အခဵိန္ဇယားသတ္သတ္မႀတ္မႀတ္ပၝရႀိတဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁတခုကုိ အဴမန္ဆံုးစတင္ဖုိႛ စစ္အစုိးရကုိ ထပ္မံတုိက္တၾန္းလုိက္ေဳကာင္း အိမ္ဴဖႃေတာ္ ဒုတိယဴပန္ဳကားေရးအတၾင္းဝန္ မစၤတာ ဖရက္တုိက ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔