စစ္အစုိးရအေပၞ ေနာက္ဆက္တၾဲ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႁ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ ႒ကိႂဆုိ

2007-10-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mc_cornell_150.jpg
အေမရိကန္ လၿတ္ေတာ္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အသက္ ၆၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနတၾင္ အထက္လၿတ္ေတာ္ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနဲလ္ မိန္ႚခၾန္းေဴပာေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေနာက္ထပ္ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႁေတၾ ခဵမႀတ္လုပ္ေဆာင္သၾားဘုိႛ အေမရိကန္ သမတက ေဳကညာလုိက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထင္ရႀားတဲ့ အေမရိကန္ လၾတ္ေတာ္အမတ္ေတၾက ေသာဳကာေနႛက ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထုတ္ဴပန္႒ကိႂဆုိ လုိက္ဳကပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ သမတ႒ကီးက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေနာက္ထပ္ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူသၾား မယ္လုိႛ ေဳကညာလုိက္တဲ့အတၾက္ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ႒ကိႂဆုိတဲ့အေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး တက္တက္ဳကၾဳကၾ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္အထက္ လၿတ္ေတာ္ ရစ္ပတ္ပလီကင္ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနဲလ္က ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လုိက္တာပၝ၊၊ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနဲလ္က အေမရိကန္ သမတ႒ကီးဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာေရးအတၾက္ သူႛရဲႛ ဦးေဆာင္ ႒ကိႂးပမ္းမႁကုိဴပသတဲ့ အေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေနာက္ထပ္ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႁေတၾ တုိးလုပ္သၾားဘုိႛ ေသာဳကာေနႛ ေနႛလည္ပုိင္းက ေဳကညာခဲ့တဲ့အေပၞမႀာ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ခဵီးကဵႃး႒ကိႂဆုိေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ အေမရိကန္သမၳတ႒ကီးရဲႛ အခု႒ကိႂးပမ္းမႁဟာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူလူထုနဲႛ တသားတည္း ရပ္တည္ေနတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ဴပရာေရာက္တဲ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အေဴပာင္းအလဲအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာက ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾ အေပၞမႀာလည္း ဦးေဆာင္မႁဴပသရာ ေရာက္ေဳကာင္းကုိလည္း အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ ရစ္ပတ္ပလီကင္ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနဲလ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

အလားတူပဲ အေမရိကန္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မတီရဲႛ ဥကၠဌဴဖစ္သူ ကာလီဖုိးနီးယားဴပည္နယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ တၾန္လန္းတုိႛစ္ ကလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အေမရိကန္ႎုိင္ငံက ေနာက္ထပ္ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ တုိးဴမႀင့္ဖုိႛ အေမရိကန္သမၳတ႒ကီးက ေဳကညာလုိက္တာကို ေထာက္ခံ႒ကိႂဆုိေဳကာင္း ေသာဳကာေနႛမႀာဘဲ ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊

မစၤတာ တၾန္လန္းတုိႛစ္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁေတၾ ထပ္တုိးတာကုိ ႒ကိႂဆုိေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ စစ္အစုိးရအေပၞ ပုိ႓ပီးအထိနာသၾားေအာင္ တုိးဴမႀင့္လုပ္သၾားဖုိႛလဲလုိအပ္ေဳကာင္း တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္၊၊ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ႎုိင္ပၝမႀ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ စစ္အစုိးရရဲႛ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁေတၾေအာက္က ရုန္းထၾက္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ မိမိႎုိင္ငံသားေတၾရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾကုိ တန္ဖုိးထားေလးစား လာေအာင္ ႎုိင္ငံတကာက လက္ရႀိအုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ လူရမ္းကားေတၾကုိ နဲနဲေလးမႀ မလႁပ္နုိင္ေအာင္ ထိန္းခဵႂပ္ထားဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛ ေရးသားထားပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ မစၤတာ လန္းတုိးစ္က ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္မႀာ မိမိနဲႛတကၾ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတၾဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ အခုေနာက္ထပ္ခဵမႀတ္မယ့္ဴပစ္ဒဏ္ေတၾထက္ ထပ္မံ႓ပီး ဴပစ္ဒဏ္ေတၾတုိးဴမႀင့္ႎုိင္ဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းေနဳကေဳကာင္း၊ သမၳတ႒ကီး ဘုရႀ္ကုိလည္း ကုလသမဂၢလံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တဴခားနုိင္ငံေတၾနဲႛပူးေပၝင္းလက္တၾဲ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တရားဥပေဒဴပန္လည္အသက္ ဝင္လာေအာင္ ကူညီႎုိင္ေရးအတၾက္ စီးပၾားေရး၊ ႎုိင္ငံေရးအရအေရးယူႎုိင္မယ့္ သေဘာတူညီခဵက္ေတၾ ရရႀိေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားဖုိႛကုိလည္း တုိက္တၾန္းေဳကာင္း အေမရိကန္ေအာက္ လၿတ္ေတာ္ ႎုိင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ မစၤတာ တၾန္လန္းတုိႛစ္ရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔