ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္ပိတ္ပင္

2007-10-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_traders_150px.jpg
ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ေကဵာက္စိမ္း အ႟ိုင္းတံုးမဵားကို စစ္ေဆးေနေသာ ႎိုင္ငံဴခား ေကဵာက္ကုန္သည္မဵား။ ေကဵာက္မဵက္လုပ္ငန္းသည္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအတၾက္ အဓိက ဝင္ေငၾရလမ္းတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့လက ဒီမိုကေရစီေရးဆႎၬဴပသူေတၾကို စစ္အစိုးရက ေခဵမႁန္းအ႓ပီး အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုက အသစ္ခဵမႀတ္လိုက္တဲ့ Block Burmese JADE ေခၞ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ႚကဵင္မႁ လုပ္ရပ္မဵား တားဆီးေရး အက္ဥပေဒကို ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾက ႒ကိႂဆို လိုက္ဳက႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾနဲႛ အေပၝင္းပၝ စီးပၾားေရးသမားေတၾရဲႚ ဘဏ္စာရင္း ေတၾကိုလဲ ပိတ္ဆိုႚဖိုႚ အေမရိကန္အစိုးရကို တိုက္တၾန္းလိုက္ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁ ဥပေဒကို တိုးခဵဲႚလိုက္႓ပီး ဴမန္မာ့ ပတၨဴမား၊ ေကဵာက္စိမ္းနဲႛ တဴခားေကဵာက္မဵက္ ရတနာေတၾကို အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံကတဆင့္ ကမၲာ့ ေစဵးကၾက္ထဲ တင္ပိုႛေနတာေတၾကိုပၝ ပိတ္ဆိုႛလိုက္တာဴဖစ္တဲ့ အဲဒီတိုးခဵဲႛဴပင္ဆင္ခဵက္ကို အေမရိကန္ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးရာေကာင္စီက ကန္ႛကၾက္သူမရႀိဘဲ အတည္ဴပႂခဲ့တာပၝ။

ေဒၞလာ သန္းေပၝင္းမဵားစၾာ တန္ဖိုးရႀိတဲ့ ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ေတၾဟာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုထဲကို ၀င္ေရာက္ေနပၝတယ္၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႚမႁကို ေရႀာင္ရႀားတဲ့အေနနဲႚ ဒီေကဵာက္မဵက္ ေတၾရဲႚ မူလဇစ္ဴမစ္ကို ဖံုးကၾယ္ထားတယ္လိုႚ ဴပင္ဆင္ခဵက္မႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ကမၲာ့ပတၨဴမား ေစဵးကၾက္ရဲႛ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကလာတာပၝ။ အခုဴပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံကလာတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ ရတနာေတၾနဲႛ ပုလဲေတၾကို အရိုင္းထည္ေရာ၊ အေခဵာထည္ပၝ ပိတ္ဆိုႛခံရမႀာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာစစ္တပ္နဲႛ အစိုးရအရာရႀိ႒ကီးေတၾ၊ စီးပၾားေရး သမား႒ကီးေတၾကို အေမရိကန္ ဴပည္၀င္ခၾင့္ဗီဇာ ပိတ္ဆိုႚမယ့္အဴပင္ သူတိုႚရဲႚ ပိုင္ဆိုင္မႁေတၾကိုလဲ အေမရိကန္ဴပည္တၾင္းမႀာ ေဴပာင္းေရၿႛ ထုတ္ယူလိုႛမရေအာင္ တားဆီးထားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေကဵာက္မဵက္ရတနာနဲႛ သစ္ဟာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရရဲႚ အသက္ေသၾးေဳကာဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔