အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေဳကညာခဵက္ထုတ္ ေတာင္းဆို

2007-09-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

protest_lady_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးမဵား တိုးဴမၟင့္လိုက္ဴခင္းကို ဆႎၬဴပစဥ္ ေဟာေဴပာ စည္း႟ံုးေနေသာ အဖၾားအိုတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ အဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဆႎၬဴပသူမဵားအတၾက္ အေမရိကန္ အစိုးရက စိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းေတၾအတၾင္း ဆႎၬဴပမႁေတၾေဳကာင့္၊ အဖမ္းဆီးခံေနရသူေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆို တိုက္တၾန္းထားတဲ့ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကို အေမရိကန္အစိုးရ၊ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ ဒီေဳကညာခဵက္ပၝ အခဵက္အလက္ေတၾကို အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန၊ ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိ၊ မီးစ္ လက္စ္လီ ဖိလစ္စ္က ဖတ္ဴပပၝတယ္။

မီးစ္ လက္စ္လီ ဖိလစ္စ္ ။ ။ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံမႀာ အစိုးရက ေလာင္စာဆီေစဵး အဆမတန္ တိုးဴမၟင့္လုိက္တဲ့၊ ဳသဂုတ္လ ၁၉ ရက္၊ ေနာက္ပိုင္း၊ ေပၞေပၝက္လာတဲ့၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ၊ ပၝဝင္ခဲ့သူ၊ ၁၅၀ ေကဵာ္ကို စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။ ဒီ အထိန္းသိမ္းခံေနရသူေတၾရဲ့ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ အေမရိကန္အစိုးရက စိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ေနပၝတယ္။

သတင္းေတၾအရ ဆႎၬဴပသူအမဵားအဴပားဟာ ရက္ရက္စက္စက္ အ႟ိုက္ႎႀက္ခံဳကရ၊ စစ္ေဆးေမးဴမန္းခံေနဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚလိုို၊ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီေပးေနတဲ့ ႎုိင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းေတၾကို၊ အကဵဥ္းသားေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ဴပႂဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုးကို ခဵက္ခဵင္း ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛအတၾက္လည္း ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္လိုႛ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာကို ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိ မီးစ္ လက္စ္လီ ဖိလစ္စ္က ဖတ္ဴပသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔