စက္တဘႆာလႁပ္ရႀားမႁ မႀတ္တမ္းတင္ ဗၾီစီဒီေတၾ ရန္ကုန္မႀာဴဖန္ႚ

2007-11-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rgn_ppl_200px.jpg
ႎိုဝင္ဘာလ ၂၄ရက္ေနႚတၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေနရာအႎႀံႚအဴပားတၾင္ စက္တဘႆာ ဴဖစ္ရပ္မႀန္မဵားဆုိသည့့္ ဗီဒီယို မႀတ္တမ္း စီဒီေခၾမဵားကုိ လုိက္လံေဝငႀခဲ့ဳကသည္ဟု သတင္းရရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP)

ႎုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႚ ေနႚလည္ပုိင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚေနရာအေတာ္မဵားမဵားမႀာ စက္တဘႆာ ဴဖစ္ရပ္မႀန္မဵားဆုိတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႚ ႓ပီးခဲ့တဲ့ဆႎၬဴပပဲၾကုိ စစ္တပ္က ပတ္ခတ္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို မႀတ္တမ္း စီဒီေခၾေတၾကုိ လုိက္လံေဝငႀဳကပၝတယ္။

ႎုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႛ မနက္ပုိင္း ၁၁ နာရီေကဵာ္ေလာက္က စတင္႓ပီး ေနႛလည္ ၃ နာရီ ေလာက္ အထိ စက္တဘႆာဴဖစ္ရပ္မႀန္ ဗၾီစီဒီ မႀတ္တမ္းေတၾကုိ လုိက္လံေဝငႀခဲ့တာပၝ။

စီဒီေခၾထဲမႀာ ေဖၞဴပထားတာေတၾကေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တဘႆာဆႎၬဴပပဲၾေတၾနဲႚ စစ္တပ္က သတ္ဴဖတ္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ ဗီၾဒီယုိနဲႚ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီစီဒီဟာ ဒုတိယေဴမာက္ေဝတဲ့ စီဒီဴဖစ္တယ္လုိႚ စီစဥ္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ေရၿတိဂုံေစတီ အေရႀႚဖက္မုခ္က သံဃာေတာ္ေတၾ ခဵီတက္ပုံေတၾ၊ ဆူးေလအနီးက ပုံရိပ္ေတၾ၊ သံဃာေတာ္ေတၾက စစ္သားေတၾကုိ ဦးခဵကန္ေတာ့႓ပီး အဳကမ္းမဖက္ဳကဖုိႚ ေတာင္းပန္ေနတဲ့ပုံေတၾ၊ စစ္သားေတၾက သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ရုိက္ႎႀက္ေနပုံေတၾ၊ လူအုပ္ထဲကုိ ေသနတ္နဲႚ ပစ္ခတ္ခဲ့ပုံေတၾ အပၝအဝင္ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ နာဂၝအိကုိ စစ္သားက ပစ္ခတ္သတ္ဴဖတ္တဲ့ပုံေတၾကုိ ဒီစီဒီေခၾထဲမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေကဵာင္းသားသီခဵင္းေတၾ၊ သံဃာေတာ္ေတၾအတၾက္ စပ္ဆုိထားတဲ့သီးခဵင္းေတၾနဲႚ တခဵိန္က ဴမန္မာဴပည္မႀာ နာမည္႒ကီးခဲ့တဲ့ အဆုိေတာ္ ကုိမၾန္းေအာင္ရဲႚ ေတာ္လႀန္ေရးသီခဵင္းေတၾကုိ ေနာက္ခံေတးေတၾ အဴဖစ္နဲႚေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ပန္းဆုိးတန္း၊ ယုဇနပလာဇာ၊ တရိစာၥန္ဥယာဥ္၊ ဳကည္ဴမင္တုိင္၊ လႁိင္၊ အင္းစိန္နဲႚ ေတာင္ဒဂုံ စက္မႁဇုံေတၾမႀာ ဒီစီဒီေခၾေတၾကုိ လုိက္လံေဝငႀခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီစီဒီေခၾေတၾ လုိက္လံေဝငႀရတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ကုိ ပၝဝင္စီစဥ္ခဲ့သူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိသက္ေဆၾက အခုလုိ ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ကုိသက္ေဆၾ။ ။ "ကဵေနာ္တုိႚရည္ရၾယ္ခဵက္က မ႓ပီးေသးတဲ့လႁပ္ရႀားမႁကုိ တႎုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာရႀိတဲ့ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ဆက္လက္ေဖၞေဆာင္ဖိုႚ လုပ္ေနတာပဲ၊ ေနာက္တခုက ဴပည္တၾင္းမႀာဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခေနေတၾကို ႎုိင္ငံတကာ မိသားစုေတၾကိုလည္း သိေအာင္ စစ္အာဏာရႀင္ရဲႚ ဖိႎႀိပ္ရက္စက္မႁနဲႚ လူမဆန္မႁေတၾကုိ လူထုကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႚဴပန္ႚသိရႀိ႓ပီး ေရႀႚေဖၞေဆာင္မဲ့ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးက ပၝဝင္လက္တၾဲလာေအာင္ အဓိကရည္ရၾယ္႓ပီး လုပ္တာပၝ။ အဓိက က စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကုိ ရိုးသားစၾာနဲႚ အဴမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၞဖုိႚကုိ အဲဒီလုိမႀ မေဖၞႎုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒီ အဓမၳဝၝဒီ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾက လူထုတုိက္ပၾဲနဲႚ ရင္ဆုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ေတၾနဲႚ ကဵေနာ္တုိႚလုပ္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။"

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကုိ လူထုလႁပ္ရႀားမႁေကာ္မတီ ရန္ကုန္တုိင္းက ဴပႂလုပ္တာဴဖစ္႓ပီး စက္တင္ဘာဴဖစ္ရပ္မႀန္မဵား စီဒီေခၾ တတိယပုိင္းအထိ ၃ ပုိင္း ခဲၾ႓ပီး ဴဖန္ႚေဝသၾားဖုိႚ စီစဥ္ထားတယ္လုိႚလည္း သိရပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေနာက္ပုိင္းလႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ တႎုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲႛ ဴဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရၾက္သၾားဖုိႚရႀိတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္မေနႚတုန္းကလည္း Generation Wave လုိႚ အဂႆလိပ္လုိအမည္ေပးထားတဲ မဵိႂးဆက္သစ္လူငယ္ အစည္းအရုံးကေန ရန္ကုန္႓မိႂႚေနရာအေတာ္မဵားမဵားမႀာ လက္ကမ္းစာေဆာင္ေတၾ လုိက္လံေဝငႀခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာနဲႚပတ္သက္လုိႚ မဵိႂးဆက္သစ္လူငယ္အစည္းအရုံးက ကုိေကဵာ္ေကဵာ္က အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကုိေကဵာ္ေကဵာ္။ ။ "အဓိက စာေဝတဲ့အေဳကာင္းအရာကေတာ့ သံဃာေတာ္မဵား ေဘးအႎၨရာယ္ကင္းရႀင္းစၾာ ေနထုိင္ႎုိင္ေရး၊ သံဃာေတာ္မဵား ေအးခဵမ္းစၾာ ပညာသင္ဳကားႎုိင္ေရး အဲဒီႎႀစ္ခဵက္ပၝတဲ့ စာရၾက္ေတၾရယ္ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဴပည္သူမဵားရဲႚ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေဴပေစေရး၊ စစ္မႀန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရႀိေစေရး အဲဒီအခဵက္ ၄ ခဵက္ပၝတဲ့ စာရၾက္ေတၾကုိ ေဝဴဖစ္တယ္။"

မဵိႂးဆက္သစ္လူငယ္အစည္းအရုံးက ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေဴပာဆုိသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔