ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ႎႀစ္ဦး ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္သတင္းစာတၾင္ အဴမင္ထုတ္ေဖာ္တင္ဴပ

2006-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီရဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ အေကာင္အထည္ေပၞမလာဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢရဲ့ ဴမန္မာ့ဴပႍနာ ေဴပလည္ေရး အားထုတ္မႁဟာ မေအာင္ဴမင္မႁနဲႛပဲ ထပ္မံဳကႂံရဖၾယ္ရႀိတယ္လုိႛ ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပၝးတပုဒ္ ဒီကေနႛ ထုတ္ Washington Post သတင္းစာ႒ကီးမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီေဆာင္းပၝးကုိ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎုိင္ရ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ႎႀစ္ဦးဴဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးကဵင္ရႀင္းထန္နဲႛ တသီးပုဂၢလလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးသိန္းေဖတုိႛ ပူးတၾဲ ေရးသားထားတာပၝ။

ဒီေဆာင္းပၝးရႀင္ႎႀစ္ဦး ေရးတာက ကမႝာ့ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံနဲႛ လူႛအခၾင့္ေရးေကာ္မရႀင္ေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ၂၈ခု ခဵခဲ့ေပမယ့္ ခုခဵိန္ထိ ဘာမႀ ထူးမလာဘူး။ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာခိုဖီ အာနန္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ေတၾကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ႎုိင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲနဲႛ အမဵႂိးသားရင္ဳကားေစ့ေရး ဴဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႎုိင္ခဲ့ဘူး။

ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ေမလက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ လာခဲ့ေပမယ့္ သူဴပန္သၾားလုိႛမႀ မဳကာပဲ စစ္အစုိးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္တုိးခဲ့တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတၾကုိ ထုိးစစ္ တုိးဆင္ခဲ့တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္ရင္ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီရဲ့ ေဘာင္အဴပင္က ေဆာင္႟ၾက္မႁမႀန္သမ႖ အလုပ္မဴဖစ္ဘူးဆုိတာ ဴပေနတာပဲလုိႛ ဦးကဵင္ရႀင္းထန္နဲႛ ဦးသိန္းေဖတုိႛက အေမရိကန္ႎုိင္ငံထုတ္ ဳသဇာ႒ကီးလႀတဲ့ Washington Post သတင္းစာ႒ကီးမႀာ ေရးသားထားတာပၝ။ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီရဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္နဲႛ ေပးအပ္တဲ့ လုပ္ပုိင္ခၾင့္မရႀိပဲနဲႛေတာ့ မစၤတာ အာနန္အေနနဲႛလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဖုိႛ မဴမင္ဘူးလိုႛ သူတုိႛက ဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ကမႝာ့ ႎုိင္ငံအမဵားစုအေနနဲႛ ဴမန္မာ့ အကဵပ္အတည္းရဲ့ ေလးနက္မႁကုိ နားမလည္ ဳကေဳကာင္း၊ ကုလသမဂၢသံတမန္ေတၾအေနနဲႛလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အဴခားႎုိင္ငံေတၾလုိ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ အားနည္းေစတဲ့ ဘာသာေရးနဲႛ သမုိင္းေဳကာင္း ဆုိင္ရာ ဴပႍနာမဵႂိးေတၾ မရႀိဘူးဆုိတာ နားလည္သင့္ေဳကာင္း သူတုိႛက ေထာက္ဴပပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾက အာဏာရႀင္စနစ္ကုိ အဆုံးသတ္ခဵင္တယ္၊ ဒီမုိကေရစီ လူႛအဖၾဲႚအစည္းကုိ လုိခဵင္တယ္ဆုိတာ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ဴပသခဲ့႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီအခဵက္ကုိ နားလည္မႁ မရႀိရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢရဲ့ ဴမန္မာ့ေရး ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾဟာ မေအာင္ဴမင္မႁနဲႛပဲ ထပ္ဳကႂံရမယ္လုိႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

ေဆာင္းပၝးရႀင္ ႎႀစ္ဦးဟာ CRPP ေခၞ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားဴပႂေကာ္မီဝင္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဦးကဵင္ရႀင္းထန္ဟာ ဇုိမီးအမဵႂိးသားကၾန္ဂရက္ ေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္႓ပီး ခဵင္းဴပည္နယ္၊ တီးတိန္႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ (၂) မဲဆႎၬနယ္က ေ႟ၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္အမတ္ဴဖစ္႓ပီး ဦးသိန္းေဖကေတာ့ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကန္ႛဘလူ႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ (၁) မဲဆႎၬနယ္က တသီးပုဂၢလ လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းက ႎုိင္ငံေရးအင္အားစုေတၾရဲ့ သေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္တဲ့ Washington Post သတင္းစာပၝ ဒီေဆာင္းပၝးဟာ ကုလသမဂၢနဲႛ အေမရိကန္အစုိးရထဲက မူဝၝဒခဵမႀတ္သူေတၾအတၾက္ ဖိအားတစုံတရာ ဴဖစ္ေစလိမ့္မယ့္ ေလ့လာသူတခဵႂိႚက သုံးသပ္ေနဳကပၝတယ္။

ေဆာင္းပၝးရႀင္ ႎႀစ္ဦး အနက္ ဦးကဵင္ရႀင္းထန္ကုိ RFAက ဆက္သၾယ္႓ပီး ေမးဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ ဒီေဆာင္းပၝးကို ဘာေဳကာင့္ ေရးဴဖစ္တယ္ဆုိတာကို ဦးကဵင္ရႀင္းထန္က ရႀင္းဴပပၝတယ္။ ေဆာင္းပၝးရႀင္ ဦးကဵင္ရႀင္းထန္နဲႛ အေမးအေဴဖကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္ ပိုႛစ္ သတင္းစာပၝ ေဆာင္းပၝးမူရင္းကို အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ဖတ္႟ႁရန္။

ဝၝရႀင္တန္ ပိုႛစ္ သတင္းစာပၝ ေဆာင္းပၝးမူရင္းကို အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ဖတ္႟ႁရန္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔