အမဵိႂးသမီး ၂၇ ဦး ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္မႀာ လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္ဳက

2007-11-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ႎုိဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ ဒီကေနႚကဵေရာက္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာ အမဵိႂးသမီးေနႚမႀာ ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့အမဵိႂးသမီး ၂၇ဦးဟာ မိမိတိုႚရဲႚ ဆႎၬေတၾကို ထုတ္ေဖၞတဲ့အေနနဲႚအဖၾဲႚလိုက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ႎုိဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ ဒီကေနႚ ကဵေရာက္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာအမဵိႂးသမီးေနႚမႀာ အဖၾဲႚလိုက္ လမ္းေလ႖ာက္ဳကတဲ့ အမဵိႂးသမီးေတၾဟာ စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ပဵံလၾန္သၾားတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတၾ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႚ အဖမ္းဆီးခံေနရသူေတၾကို ရည္စူး႓ပီး ခုလို လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္ဳကတာလိုႚ ပၝဝင္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

လမ္းေလ႖ာက္သူ အမဵိႂးသမီး၂၇ဦးဴဖစ္႓ပီး အမဵိႂးသားတခဵိႂႚက ေဘးကေန ဝန္းရံ႓ပီးလမ္းေလ႖ာက္ တာဴဖစ္ပၝတယ္။ လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူေကဵာင္းသူတဦးက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာင္းသူတဦး။ ။ ၂၇ေယာက္ေပၝ့ေနာ္၊ သမီးတုိႛ ဆူးေလဘုရားကေန ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားကုိ လမ္းေလ႖ာက္တယ္။ ပထမတုန္းက အကုန္လံုး စက္တဘႆာတုန္းကလုိ တၾဲ႓ပီးေလ႖ာက္ဖုိႚ စီစဥ္ဳကပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ လံုဴခံႂေရးေတၾအရမ္းဳကပ္တယ္၊ သၾားလုိႛမရဘူး ႓ပီးေတာ့ဳကံႚခုိင္ေရးေတၾကလည္း ေရာ႓ပီးလုိက္ေနတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ သမီးတုိႛဖက္က ၉ ေယာက္ကေတာ့ တၾဲ႓ပီးေလ႖ာက္မယ္၊ ၃ ေယာက္စီေပၝ့ေနာ္ ကဵန္တဲ့သူေတၾက ေဘးကရံလုိက္မယ္၊ အဲလုိမဵႂိးေလ႖ာက္တယ္ရႀင့္။

လမ္းေလ႖ာက္သူ အမဵိႂးသမီးေတၾမႀာ ေကဵာင္းသူေတၾအဴပင္ အသက္႒ကီးသူေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ လမ္းေလ႖ာက္သူေတၾ အခဵင္းခဵင္းသိေအာင္ အကဵႈလက္ေမာင္းမႀာ ရင္ထိုး ဒၝမႀမဟုတ္ ခဵိတ္ေတၾကို တၾယ္႓ပီး အမႀတ္အသားလုပ္ထားတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ ခုလိုထူးဴခားမႁေဳကာင့္ လမ္းေလ႖ာက္သူ အမဵိႂးသမီးေတၾကို တဴခားလမ္းသၾားေတၾက စိတ္ဝင္တစား ဝိုင္း႓ပီးဳကည့္တာမဵိႂးလည္းရႀိတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။

လမ္းေလ႖ာက္သူေတၾဟာ စိတ္ထဲကေန ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ကဵဆံုးသူ အဖမ္းခံရသူေတၾကို ရည္စူး႓ပီး ေမတၨာပိုႚ အမ႖အတမ္းေဝ႓ပီးသၾားဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလိုလမ္းေလဵာက္တာကို အဖမ္းအဆီးမရႀိေပမဲ့ ဳကံခိုင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရးနဲႚ ေထာက္လႀမ္းေရးလိုႚ ထင္ရသူအမဵားအဴပား ေနာက္ကလိုက္႓ပီးဳကည့္တာ ေတၾႚရတယ္လိုႚဆိုပၝတယ္။ ဒီေဆာင္ရၾက္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဖမ္းခံရမႀာ မေဳကာက္ဘူးလားလိုႛ ေမးဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ ပၝဝင္သူေကဵာင္းသူက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာင္းသူတဦး။ ။ မေဳကာက္ဘူး၊ လံုးဝမေဳကာက္ဘူး။ ဘာေဳကာင့္မိုႛလည္းဆုိေတာ့ ကဵမတိုႛရဲႚစိတ္ထဲမႀာ ခံယူထားတဲ့ အလုပ္တခုကေလ ကဵမတုိႚလုပ္တဲ့အလုပ္က မႀန္ကန္ေသာအလုပ္၊ ဴပည္သူနဲႚတုိင္းဴပည္အေပၞမႀာေလ ကဵမတုိႚ အသက္ေတၾ ခႎၭာေတၾဟာေလ အကုန္လံုးလႀႃဒၝန္းထားတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မုိႚလုိႚ အမဵားဴပည္သူအတၾက္ကုိ ကဵမတုိႚတေတၾ အစစအရာရာကုိ ေပးဆပ္ရဲပၝတယ္ရႀင့္။

ပၝဝင္သူေကဵာင္းသူရဲႚ အဆိုအရ ေနာင္မႀာလည္း အလ႖ဥ္းသင့္ရင္ သင့္သလို မိမိတိုႚရဲႚဆႎၬကို ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ထုတ္ေဖၞသၾားမႀာဴဖစ္တယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔