ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ဘဝခရီး (အပိုင္း ၁)

2007-07-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုသိုႛ ေ႟ၿႚေဴပာင္း အေဴခခဵလာေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ကရင္ဒုကၡသည္ လူငယ္ႎႀစ္ဦး၏ အေတၾႚအဳကံႂသစ္၊ အေဴခအေနသစ္မဵားကို RFAမႀ ဦးခင္ေမာင္စိုး သၾားေရာက္ မႀတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗီဒီယို ဴဖစ္ပၝသည္။ .

နယူးေယာက္ဴပည္နယ္ ယူတီကာ႓မိႂႚကို ၂၀၀၇၊ ဇၾန္လ ၁၅ ရက္ေနႛက ကရင္ဒုကၡသည္ ႎႀစ္ဦး ထပ္မံ ေရာက္ရႀိလာပၝတယ္။ IOM ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ ေ႟ၿႚေဴပာင္း အေဴခခဵ ေနထုိင္သူမဵားအသင္းနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနရဲ့ ပူးေပၝင္းစီစဥ္မႁနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကို ထုိင္းဴမန္မာနယ္ဴခား ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကေန ကရင္တိုင္းရင္းသား ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေရာက္လာဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။

ယူတီကာ႓မိႂႚ မိုေဟာက္ေတာင္ဳကား ဒုကၡသည္ေရးရာဌာနကိုု မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းကေန အခုေရာက္ရႀိလာတဲ့ လူငယ္ႎႀစ္ဦးကေတာ့ ကုိသိန္းလၾင္နဲႛ အဲသိုပၝးတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒုကၡသည္ေရးရာဌာနရဲ့ အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးကေတာ ပီတာ ေဗာဂလာပၝ။

၂၅ႎႀစ္ အတၾင္း ယူတီကာကုိ ႎိုင္ငံ ၃၀ ေကဵာ္ကေန ဒုကၡသည္ ၁၁,၅၀၀ေကဵာ္ ေရာက္လာခဲ့ပၝတယ္။

ေမး။ ။ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾကေရာဗဵာ။

journey_of_hope_A_200px.jpg
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ ဴပည္နယ္၊ ယူတီကာ႓မိႂႚကို ေရာက္ရႀိလာေသာ ကရင္ ဒုကၡသည္မဵားကို ဒုကၡသည္ေရးရာဌာန အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ပီတာ ေဗာဂလာ (ယာမႀ ဒုတိယ)ႎႀင့္အတူ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဴဖ။ ။ ဴမန္မာဒုကၡသည္ ၆၀၀ ေလာက္မႀာ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းေကဵာ္က ကရင္လူမဵိႂးေတၾပၝ။

ဒုကၡသည္ စခန္းမႀာ ၁၀ႎႀစ္ ၁၅ႎႀစ္ ေနခဲ့ရ႓ပီး အေမရိကားကုိ အခုမႀ ေရာက္လာသူေတၾ အေနနဲႛ ေလ့လာစရာေတၾက အမဵား႒ကီးပၝ။ ႟ုတ္တရက္ အစစ အရာရာ အံ့ဳသ ႟ႁပ္ေထၾးေနမႀာပၝပဲ။

ကိုသိန္းလၾင္နဲႛ အဲသုိပၝးပၝ ၂ေယာက္စလံုး အသက္ ၂၃ႎႀစ္ရႀိပၝ႓ပီ။ ကုိသိန္းလၾင္က မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ၁၉၈၆ခုႎႀစ္မႀာေရာက္ရႀိခဲ့သူဴဖစ္လိုႛ ၂၁ႎႀစ္ဳကာေနထုိင္ခဲ့ရသူပၝ။

ေမး။ ။ ခင္ဗဵား ငယ္ငယ္ကတည္းကေပၝ့။ ဘယ္အ႟ၾယ္ကတည္းကလဲ။

ေဴဖ။ ။ ၂ႎႀစ္သားကတည္းကေနရတာ။ အေမရိကားကို ေရာက္လာေတာ့ အရမ္းဝမ္းသာတယ္ေလ။

ေမး။ ။ ဘာေဳကာင့္လဲ။

ေဴဖ။ ။ ဘာေဳကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီက႓မိႂႚေတၾဘာေတၾ ႟ႁခင္းေတၾ အကုန္လႀတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေခဵာတယ္ေနာ္။

အဲသုိပၝးကေတာ့ အသက္ ၅ႎႀစ္သားကစ႓ပီး ၁၈ႎႀစ္ ေနခဲ့ရပၝတယ္။

အဲသိုပၝး။ ။ အစကတည္းက ကဵေနာ္ရည္႟ၾယ္တာ။ ကဵေနာ္ ဒီမႀာလာ႓ပီး ကဵေနာ္ အလုပ္ကိုလုပ္မယ္။ စာလည္း႒ကိႂးစားမယ္။ တေနႛေတာ့ ကဵေနာ္ေမ႖ာ္မႀန္းတဲ့ ပန္းတုိင္ ေရာက္ရမယ္။

ေမး။ ။ ခင္ဗဵား အေမရိကားကုိ ေရာက္တဲ့အခဵိန္မႀာ ေရာက္ေရာက္ခဵင္း စိတ္ထဲမႀာ ဘယ္လုိရႀိလဲ။

ေဴဖ။ ။ဒီေရာက္ေတာ့ ကဵေနာ္ တခၝမႀမ႒ကႂံဘူးခဲ့တဲ့ ဝမ္းသာဴခင္းမဵိႂး ဴဖစ္မိပၝတယ္။

ကိုသိန္းလၾင္နဲႛ အဲသုိပၝးတုိႛကေတာ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ဘဝသစ္ကို ထူေထာင္ဳကပၝေတာ့မယ္။ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဟာ လၾတ္လပ္႓ပီး ႎုိင္ငံသားအားလံုး တန္းတူရည္တူ အခၾင့္အေရးရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံပၝပဲလိုႛ Peter Vogelaar ေဴပာပၝတယ္။

ေဴဖ။ ။တေနႛေနႛမႀာ အခုေရာက္လာတဲ့ ကရင္လူမဵိႂးေတၾရဲ့ သားသမီး၊း ေဴမးဴမစ္ေတၾထဲက တေယာက္ေယာက္ဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲ့ သမတ ဴဖစ္မလာဘူးလုိႛ ဘယ္သူက ေဴပာႎုိင္မႀာလဲဗဵာ။

Journey in the Land of Hope (ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ဘဝခရီး) ဒုတိယပိုင္းကုိ မဳကာခင္ ဆက္လက္ တင္ဆက္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔