ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း ထပ္တိုးလိုက္ဴပန္ဴခင္း

2006-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ASSK_resid_05-27-06_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာမည္ဟူေသာ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ဴဖင့္ သူမ၏ ေနအိမ္ ေရႀႚတၾင္ ေမလ ၂၇ရက္၊ စေနေနႛက ေစာင့္ေမ႖ာ္ေနဳကေသာ လူငယ္မဵားႎႀင့္ ေစာင့္ဳကပ္ေနေသာ လံုဴခံႂေရး တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ဘဝနဲႛ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားဖိုႛ နအဖအစိုးရက ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ ဴပည္ပမႀာပၝ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴပန္လၾတ္လာလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားတာေဳကာင့္ အခုလို စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္းတိုးလိုက္တာဟာ အားလံုးကို စိတ္ပဵက္လက္ပဵက္ ဴဖစ္ေစခဲ့ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ခိုဖီ အာနန္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေမတၨာရပ္ခံ တိုက္တၾန္းေနတဲ့ဳကားကပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္မေပးဘဲနဲႛ အခုလို သက္တမ္းတိုးဴမၟင့္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ အစိုးရအရာရႀိတေယာက္က ႟ိုက္တာ၊ ေအပီ၊ ေအအက္ဖ္ပီ အစရႀိတဲ့ သတင္းဌာနေတၾကို ေဴပာဳကားရာမႀာ စစ္ဖက္အရာရႀိတေယာက္က ေမလ၂၆ရက္ မနက္ပိုင္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဆီကို သၾားေရာက္႓ပီးေတာ့ ဴပန္လၿတ္ေပးေရးနဲႛပတ္သက္လိုႛ ကန္ႛသတ္ခဵက္ စည္းကမ္းေတၾကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾဟာ အဆင္မေဴပခဲ့ဘဲနဲႛ အခုလို တႎႀစ္သက္တမ္း တိုးလိုက္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၀ရက္၊ စေနေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တနာရီဳကာ ေတၾႚဆံုခၾင့္ ေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ NLD ပၝတီနဲႛ သံတမန္ေတၾက ဴပန္လၿတ္ေပးေတာ့မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ အားတက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

NLD ပၝတီ အရာရႀိေတၾကေရာ၊ စစ္ဖက္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကပၝ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စည္းကမ္းခဵက္ေတၾ၊ ကန္ႛသတ္ခဵက္ေတၾနဲႛ လၿတ္ေပးဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းခဲ့ပံုရေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က လၿတ္ရင္လဲလၿတ္၊ မလၿတ္ရင္လဲေန၊ တဝက္တပိုင္းစီလုပ္တာမဵိႂးကို လက္မခံတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ အခုလို သက္တမ္း တိုးလိုက္ပံုရေဳကာင္း၊ ေဝဖန္ ေဴပာဳကားဳကပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္နဲႛ ေမလ၂၇ရက္၊ ေနႛလည္ပိုင္းေလာက္မႀာ လူငယ္ ၂၀၀ေကဵာ္ ၃၀၀ေလာက္က သူမရဲ့ ေနအိမ္အနီး ကိုက္ ၁၅၀ အကၾာေလာက္ေနရာမႀာ စု႟ံုး ေရာက္ရႀိသၾားဳကပၝတယ္။ နံပၝတ္တုတ္ေတၾ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾက အေဴခအေနကို ေဴပာဴပ႓ပီးေတာ့၊ လူစုခၾဲခိုင္းခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတိုးလိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေဳကာင့္ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ မေလးရႀားႎိုင္ငံက အံ့လဲ အံ့ဳသတယ္၊ စိတ္လဲ ပဵက္မိတယ္လိုႛ ဆိုလိုက္ပၝတယ္။ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ဒ္က ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္နဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေတၾႚဆံုခၾင့္ ေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ အေဴခအေနေကာင္းလာ႓ပီ၊ ဴပန္လၿတ္ေပးလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဲ့မိတယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္းကိုလဲ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

အလားတူပဲ၊ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ခန္တာသီကလဲပဲ သူႛအေနနဲႛေတာ့ စိတ္ပဵက္မိပၝတယ္၊ အခုအခဵိန္ဟာ သူမကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ အခဵိန္ေကာင္းဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒၝေပမယ့္ အာဆီယံ အဖၾဲႚႛ႒ကီး အေနနဲႛကေတာ့ အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ ဆက္ဆံေရး မူဝၝဒကိုပဲ ဆက္လက္ကဵင့္သံုး႓ပီးေတာ့ နအဖ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾနဲႛ ေဴပာဆို ဆက္ဆံသၾားမႀာပၝပဲ၊ စကားမေဴပာဘဲ ေနတာထက္ေတာ့၊ အဲဒီနည္းက ပိုေကာင္းပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔