ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ពី​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម តាមរយៈ Youtube.