និមិត្ត​សញ្ញា​អាស៊ីសេរី។

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​និង​UNPO​នឹង​រួម​គ្នា​ធ្វើ​សន្និសីទ​ពី​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ខ្មែរ​ក្រោម

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និង​អង្គការ​តំណាង​ប្រជាជាតិ​គ្មាន​អ្នក​តំណាង ហៅ​កាត់​ថា យូ.អិន.ភី.អូ (UNPO) នឹង​រួមគ្នា​ធ្វើ​សន្និសីទ​មួយ​ស្តី​អំពី​ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល