អាល្លឺម៉ង់​បង្ហាញ​របាយការណ៍​ថា គុណភាព​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​សេរី ធ្លាក់​ដល់​កម្រិត​ទាប​បំផុត

របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ស្តីពីការបម្រែបម្រួលឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរី និងអភិបាលកិច្ច សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ចេញ​ផ្សាយ​ដោយមូលនិធិ Bertelsmann Stiftung (BTI) មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Gutersloh ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ រកឃើញថា គុណភាព​នៃ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី និងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះ ដុនដាប​ដល់​កម្រិតទាបបំផុតមួយ មិនធ្លាប់មានពីមុនមក ក្នុងរយៈពេល ជិតពីរទសវត្សរ៍ ចុងក្រោយនេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល