អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម​ចង់​ឃើញ​រដ្ឋាភិបាល​មាន​ជំហរ​រឹងមាំ​ទប់ស្កាត់​ទំនិញ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង

កសិករ និង​អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម ចង់​ឃើញ​រដ្ឋាភិបាល មាន​ជំហរ​រឹងមាំ​ក្នុង​ការ​ទប់ស្កាត់ ទំនិញ​នាំចូល​ពី​ប្រទេសជិតខាង ជាពិសេស​មុខទំនិញ ដែល​ជា​ផលិតផល​កសិកម្ម មាន​ដូចជា​ត្រី សាច់ បន្លែ​ជាដើម ដើម្បី​ទុក​ឱកាស​ទីផ្សារ​ដល់​កសិករ​ក្នុងស្រុក​ពង្រឹង​សមត្ថភាព និង​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល