នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

អ្នក​ទោស​ដេក​រង់ចាំ​តុលាការ​បើក​សវនាការ​នៅ​សាលា​ដំបូង​ខេត្ត​ក្រចេះ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

យន្តការ​ដោះស្រាយ​ភាព​ចង្អៀត​ណែន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ដោយ​ធ្វើ​ការងារ​សហគមន៍

សេចក្ដី​រាយការណ៍​អំពី​យន្តការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា ចង្អៀត​ណែន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ដោយ​ផ្ដោត​លើ​ការអនុវត្ត​ទោស​ក្រៅ​ឃុំ​តាមរយៈ​អោយ​អ្នកទោស​ធ្វើការ​ក្នុង​សហគមន៍ ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់ ប៉ុន្តែ​មិនទាន់​អនុវត្ត​បាន។ តើ​ការ​អនុវត្ត​ទោស​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​សហគមន៍​ជា​អ្វី​? តើ​មូល​ហេតុអ្វី ទើប​មិន​អាច​អនុវត្ត​បាន?

ច្បាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល