វីដេអូ

លោក ហ៊ុន សែន ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយរឿងថៃគ្រោងបញ្ជូនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាវិញ

2023-06-08

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយរឿងរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មី ដែលអាចដឹកនាំដោយគណបក្សឆ្ពោះទៅមុខ ឬ Move Forward Party គ្រោងបញ្ជូនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាវិញ។