វីដេអូ

អតីតយុទ្ធមិត្ត ហ៊ុន សែន បាត់បង់អំណាចទាំងស្រុងក្រោយបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា

2024-02-23

ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ៊ុន សែន នឹងវិលមកច្បាមយកអំណាចធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា។ អ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរដឹងជុំវិញរឿងនេះ?