ການຣາຍງານຊັພສິນຂອງ ຣັຖກອນ

ສິດນີ
2014-02-20
ອີແມວລ໌
ຄໍາເຫັນ
Share
ພິມ
ການຣາຍງານຊັພສິນຂອງ ພະນັກງານຣັຖກອນ ໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງຣັດ
ການຣາຍງານຊັພສິນຂອງ ພະນັກງານຣັຖກອນ ໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງຣັດ
RFA/LX

 

ເມຶ່ອມໍ່ໆມານີ້ອົງການກວດກາແຫ່ງຣັຖ ຊື່ງເປັນອົງການ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນໃຫມ່ ຊຶ່ງມີຍານາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ເປັນຫົວຫນ້າໄດ້ປະກາດໃຫ້ ພະນັກງານຣັຖທຸກຄົນ ແຈ້ງຊັພສິນຂອງຕົນໃຫ້ທາງການຮູ້ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນເງິນສົດ ສິນຊັພຫລືມູນຄ່າຈາກການລົງທຶນປະເພດຕ່າງໆ.

ການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງຣັຖບານກໍເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການສໍ້ຣາສບັງຫລວງໃນຖັນແຖວ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຣັຖເພື່ອຢາກຮູ້ແລະກວດກາ ທີ່ໄປທີ່ມາຂອງຊັພສິນ ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຣັຖ.

ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ທາງການໄດ້ກຳນົດໃຫ້ພະນັກງານຣັຖຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນເມືອງແລະຂັ້ນສູນກາງ ແຈ້ງຊັພສີນຂອງຕົນບໍ່ໃຫ້ກາຍທ້າຍເດືອນ ກຸມພາປີ2014 ນີ້. ແຕ່ໃນສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຫລາຍພາກສ່ວນ ຂອງທາງການລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ໃບແຈ້ງການ ຫລື FORM ດັ່ງກ່າວ ຈາກທາງການເລີຍ. ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ຫລາຍພາກສ່ວນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນຈະໄດ້ແຈ້ງຊັພສິນ ທີ່ຕົນມີຢູ່. ດັ່ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທ່ານນື່ງເວົ້າວ່າ:

"ຍັງບໍ່ເຫັນຍັງບໍ່ຮູ້ໃດນີ້ຫນ່າ ຂອງກົມກວດກາ".

ທ່ານວ່າ ເປັນໄດ້ທີ່ວ່າ ທາງການລາວ ອາດຈະບໍ່ທັນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຣື້ອງນີ້ຢ່າງຈີງຈັງເທື່ອ ຫລືອາດເປັນການຈົງໃຈເຮັດໃຫ້ພນັກງານຣັຖ ແຈ້ງຊັພສິນຂອງຕົນບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ທີ່ທາງການໄດ້ວາງໃວ້ຄືທ້າຍເດືອນກຸມພາ ປີ 2014 ຫລືໃນອາທິດຫນ້ານີ້.

ຄໍາເຫັນ (3)
Share

ຄະນະພັກ

ຈາກ ວຽງຈັນ

ອົງການ ກວດສອບນີ້ ບໍ່ໄດ້ຜົນດອກ ຖ້າຈະກວດສອບ ຈຳນວນລົດເບນ ເມີເຊດີ ຫ້າສິບກ່ວາຄັນທິພັກລັດຊື້ຮັບແຂກ ອາຊຽ່ນ ນັ້ນ ດຽວນີ ຫາຍ ໄປໃສໝົດ ໃຫ້ ເອົາມາ ແຈ້ງ ໃຫ້ກອງກວດສອບ


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Mar 03, 2014 12:36 PM

Chanda

ຈາກ VT

ໄປກວດ ພງ ພະແນກການເງິນ ຂອງກະຊວງສາທາ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນ່ເດີ ກິນມາດົນ ແລະ ຫຼາຍ ຕື້ແລ້ວ


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Feb 25, 2014 12:53 AM

Lao seri

ຈາກ Victoria

ໂອຍ ເປັັນຕາຢາກຫົົວເດ ບັັນດາພັັກລັັດການນໍໍາ ພາກັັນກິິນບ້້ານ ກິິນເມຶຶອງ ຈົົນອິິ່່ມທ້້ອງແລ້້ວ ຈຶຶ່່ງຫາກໍໍໂງເງ ມາກວດສອບບໍໍ? ນາງ ວຽງທອງເອີຍ ໃຫ້້ເຈົົ້້າໄປກວດສອບ ພີີ່່ນ້້ອງພົົງພັັນ ເຈົົ້້າເບິິ່່ງດູູ ວາ່່ເຂົົາກິິນເງິິນລັັດ ໂກງເງິິນຫລວງ ຫລາຍປານໃດ ດຽວນີີ້້ຢູູ່່ເມຶຶອງລາວ ຜູູ້້ກິິນ ກິິນພໍໍຮາກ ຜູູ້້ຢາກຢາກພໍໍຕາຍ ລູູກຫລານລາວ ບໍໍ່່ມີີວຽກເຮັັດ ງານທໍໍາ ພາກັັນໄປຂາຍຕົົວ ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ທີີ່່ປະເທດໄທ ອາຍຫນ້້າ ປະເທດລາວເດ ພັັກລັັດ ຜູູ້້ສລາດສ່່ອງໃສ ເອີີ່່ຍ ແນວໃດ ກໍໍຍັັງຢູູ່່ໄຕ້້ການຄວບຄຸຸມ ຂອງແກວແດງ


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Feb 23, 2014 02:58 PM

ເຕັມຫນ້າ