ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ

ອັດຕຣາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະເດັກ ໃນລາວ ດີຂຶ້ນ

ການອົບຮົມ ດ້ານການແພດ ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນ ອັດຕຣາການຕາຍ ຂອງ ແມ່ແລະລູກນ້ອຍ ໃນລາວ ຕລອດ 10 ປີ ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ຈະມີຄວາມຄືບໜ້າ ຕໍ່ໄປ ຫລືແນວໃດນັ້ນ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຫລາຍ ປັດໃຈ, ເປັນຕົ້ນ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງ ກອງທຶນ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ ປະຊາກອນ.

ເຕັມຫນ້າ