ໝໍ ອອກໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ສັກຢາ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນ ເຂດຊົນນະບົດ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 07/15/20

ການສັກວັກຊິນ ຂອງເດັກນ້ອຍ ແຕ່ເກີດໃໝ່ ຮອດ ອາຍຸ 5 ປີ ວ່າ ມີການສັກຢາ ແນວໃດແດ່ ແລະ ໄດ້ໄປທົ່ວເຖິງ ເດັກນ້ອຍ ໃນທຸກເຂດ ຫຼືບໍໍ່.

ເຕັມຫນ້າ