ການອອກແຮງງານ ຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງຊ່ອຍວຽກພໍ່ແມ່ ສ່ວນໃຫຍ່ ຖືວ່າເປັນເຣື່ອງທັມດາ ໃນຂົງເຂດເອເຊັຽ.

ILO ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ແຮງງານເດັກນ້ອຍ

ການວ່າຈ້າງ ໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ກັບການໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຊ່ອຍວຽກຄອບຄົວນັ້ນ ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຄຸມເຄືອ ທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ຍັງສັບສົນຢູ່ ວ່າແມ່ນແນວໃດກັນແທ້.

View Full Site