ເດັກນ້ອຍລາວ ຕາມເຂດຊົນນະບົດ ໃນແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 11/03/18

ການແກ້ໄຂບັນຫາ ເດັກນ້ອຍ ໂຕຕໍ່າເຕັ້ຽ ຍ້ອນຂາດສານອາຫານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສິ່ງ ທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ຍັງມີບາງເຂດ ທີ່ ເຖິງຂັ້ນຂາດແຄນ ເຂົ້າກິນ.

ເຕັມຫນ້າ