ນັກຂຽນບົດນະວະນິຍາຍ ນາມປະກາ ສ.ສາຍທອງຄຳ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 05/05/18

ການອ່ານ ໜັງສື ຄື ສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ມີການພັທນາ ດ້ານແນວຄິດ ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງ ໃຫ້ມີຄວາມຄິດ ຄວາມອ່ານ ຝຶກຝົນມັນສມອງ ໃຫ້ມີ ຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນ ອະນາຄົດ.

ເຕັມຫນ້າ