ວີດີໂອ

ການຂົນສົ່ງໄມ້ອອກທີ່ຜູ້ນໍາມີສ່ວນ

2015-03-10

ການ ຕັດໄມ້ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນ ມີ ນັກ ການເມືອງ ຢູ່ ເບື້ອງ ຫລັງ.