ວີດີໂອ

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມື ໄທ-ລາວຄັ້ງທີ 18

2012-04-05

ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ການຮ່ວມມື ໄທ-ລາວ ທີ່ ຫົວຫີນ ແຂວງ ປະຈວບຄີຣີຂັນ ວັນທີ 31 ມິນາ ຫາ ວັນທີ 3 ເມສາ 2013