ວີດີໂອ

ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍ ພາກ ປະຊາ ສັງຄົມໄທ

2018-11-16

ເຄືອຂ່າຍ ພາກປະຊາສັງຄົມໄທ ຮຽກຮ້ອງ ຣັຖບາລລາວ ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສຶກສາ ເພື່ອ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຍ້ອນວ່າ ຜ່ານມາ ຜົລການສຶກສາ ເຂື່ອນປາກແບງ ບາງສ່ວນ ບໍ່ກົງກັບ ຄວາມເປັນຈິງ