ວີດີໂອ

ການຂຸດຄໍາທໍາລາຍແຫຼ່ງນໍ້າ

2016-04-06

ປະຊາຊົນ ບ້ານ ຊຽງກົກໄໝ່ ແລະ ບ້ານ ຊຽງກົກເກົ່າ ໃນ ເມືອງລອງ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ຈາກການຂຸດ ແລະ ຮ່ອນຄຳ.