ວີດີໂອ

ຄວາມຕ້ອງການ ບໍລິໂພກປານ້ຳຂອງ ຫຼຸດລົງ

2024-06-06

2 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ລາຄາປານ້ຳຂອງທຸກຊະນິດ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນພະນົມ (ໄທ) ຫລຸດລົງ 40% ຍ້ອນ ຜູ້ຄົນຍັງບໍ່ກ້າບໍລິໂພກປານ້ຳຂອງ. ເລື່ອງນີ້ ເປັນຜົນມາຈາກເຫດການ ສານເຄມີ ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ລົດຂົນສານເຄມີ ຂອງບໍລິສັດຈີນ ປີ້ນໃນແຂວງຫລວງພຣະບາງ.