ວີດີໂອ

1 ພັນມື້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທັມ

2015-09-15

ຍານາງ ອຶງຊຸຍເມັງ ພັລຍາ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຂໍຮ້ອງ ສັງຄົມ ວ່າ ຢ່າປ່ອຍ ປະລະ ເຣື້ອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ.