ວີດີໂອ

ຊາວໄທລຸ່ມນໍ້າຂອງ ຕໍ່ຕ້ານ ເຂື່ອນລາວ ໃນນໍ້າຂອງ

2019-10-30

ປະຊາຊົນໄທ 8 ແຂວງ ລຸ່ມນໍ້າຂອງ ສະແດງພລັງ ຕໍ່ຕ້ານ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູຣີ ແລະ ເຂື່ອນ ລຸ່ມນໍ້າຂອງ ອື່ນໆ ໃນລາວ.