Chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam

Bộ Lao động Thương binh Xã hội mới đây loan báo đang nghiên cứu việc xây dựng chiến lược phát triển hệ thống an sinh xã hội cho cả nước giai đoạn 2011-2020, trong đó có ngành bảo hiểm xã hội.
Nhã Trân, phóng viên RFA
2009.04.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Chính sách mới

Hôm 16 tháng 2 ti hi ngh ca Bo him Xã hi v vn đ khai trin nhim v năm 2009 din ra ti TP HCM Tng giám đc Lê Bch Hng loan báo  ngành s đt trng tâm vào vic trin khai thc hin các chính sách mi, trong đó có  bo him xã hi, bo him tht nghip và Lut bo him y tế. 

Theo d liu ca ngành Bo him Xã hi, năm 2008 va qua c nưc có hơn 40 triu ngưi tham gia bo him xã hi và tng s thu bo him xã hi lên đến gn 40 t đng. 

Ch tiêu do ngành đt ra cho tng năm nay là hơn 41 t đng.  Vi trng tâm này chính ph s n lc ci thin mt s vn đ nhm nâng cao cht lưng vic ch đo điu hành, đơn gin hoá th tc hành chính, hoàn b và phát trin mô hình cu trúc ngành bo him xã hi. 

Song song vi các điu đó s phi hp gia các ngành liên quan s đưc tăng cưng; công tác tuyên truyn v chương trình bo him s đưc đi mi; và công ngh thông tin trong lãnh vc điu hành s đưc vn đng mnh m hơn.

Nói tng quát v các chương trình bo him xã hi, mt viên chc n danh ca ngành va cho chúng tôi hay:

"Bo him xã hi Vit Nam hin nay có nhiu chế đ như chế đ bo him tht nghip, bo him y tế... Mi chế đ có quy đnh riêng, phí đóng theo tng quy đnh riêng. 

Ví d bo him thai sn đóng 6 tháng.  Bo him tht nghip thì đóng 12 tháng, và đưc chi tr bi Cc Vic làm, t trưc đến gi vic chi tr vn do Cc thc hin. 

Trưc khi ngh đnh bo him tht nghip đưc áp dng thì đã có phn tr cp tht nghip, ch không phi bo him tht nghip ra đi ri mi có [tr cp tht nghip]. 

Bo him xã hi Vit Nam hin nay có nhiu chế đ như chế đ bo him tht nghip, bo him y tế... Mi chế đ có quy đnh riêng, phí đóng theo tng quy đnh riêng.

Viên chức ngành bảo biểm xã hội

Điu kin chung là phi đóng bo him xã hi, da trên hp đng, da trên các quy đnh v tin lương.  Đi vi nhng ngưi làm ngh t do thì áp dng t năm 2008 theo chế đ bo him t nguyn. 

Chế đ này không áp dng đi vi toàn b tt c các chế đ mà ch áp dng vi trưng hp hưu trí và t tut.  Nghĩa là khi ngưi ta không hành ngh bình thưng thì tham gia bo him t nguyn. 

Nếu ngưi ta tham gia bo him xã hi thì đó là bo him xã hi bt buc;  doanh nghip đóng 15% và ngưi lao đng đóng 5%.  Còn bo him xã hi t nguyn thì, vì không có doanh nghip nên ngưi lao đng phi t đóng 15%. 

Có mt s chế đ không phi đóng, như là chế đ v tai nn lao đng chng hn.  Ngưi ta không tham gia, cũng không đưc đm bo.  Chế đ này ch là 15% thôi.  Thi hn đóng thì tùy theo quy đnh ca ngưi ta và ca bo him xã hi.  Ngưi ta có th đóng 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm mt ln.”

Nhiều vấn đề trước mắt

Va đưc khai sinh không lâu, ngành bo him xã hi non tr ca Vit Nam không tránh đưc nhng th thách.  Chng hn bo him y tế hin đang trong tình trng thiếu ht qu khám cha bnh vì ngun thu eo hp, tuy vy chưa tìm ra gii pháp, còn bo him y tế t nguyn, sau gn 6 năm trin khai, vn chưa đt kết qu d liu. 

Cũng liên quan đến vn đ bo him xã hi có th k tình trng tranh chp lao đng xy ra gia doanh nghip và công nhân lâu nay, khi có nhng ngưi ch, thưng là ch đu tư nưc ngoài, vi phm lut bo him xã hi. 

Ch riêng đa bàn TP HCM đến nay đã có gn 100 ch doanh nghip Hàn Quc n bo him xã hi vi s n lên đến 42 t đng.

D đnh ca B LĐTBXH, nêu ra ti hi ngh trin khai nhim v ca ngành trong năm nay, ha hn ít nhiu thay đi trong ngành bo him xã hi cũa Vit Nam thi gian sp ti. 

Thay đi trưc mt đưc ghi nhn là vn đ nhân s, khi Chính ph va quyết đnh vào hôm th Hai ngày 16 b nhim Th trưng, Tng giám đc Bo him Xã hi Lê Bch Hng vào ghế Phó ch tch Thưng trc Hi đng Qun lý  Bo him Xã hi, đng thi thc hin mt s phân nhim tương t trong ngành. 

Bo him xã hi mi áp dng t tháng 1, 2008.  Trưc đó có mun tham gia cũng không có đ mà tham gia. V vic thng kê, theo 1 năm nay - vì ch mi có 1 năm nay thôi, chúng tôi chưa thng kê trên c nưc vì thi gian tham gia vn còn ngn.

Viên chức ngành bào hiểm xã hội

Trưc đó hi tháng 9 năm ngoái chính ph ban hành ngh đnh tăng tr cp cho 1,8 triu ngưi, trong đó có nhng ngưi đang lãnh tin hưu trí hoc tr cp mt sc lao đng.  Hi ngh trung ương 6 cách đây không lâu khng đnh s ci cách bo him xã hi. 

Theo công b ca chính ph, trong năm 2008 có hơn 3,7 triu lao đng đưc lãnh tr cp bo him theo quy đnh, nh s gii quyết kp thi và đúng chế đ, chính sách ca ngành bo him xã hi. 

Tuy nhiên viên chc ngành bo him xã hi thì cho rng:  "Bo him xã hi mi áp dng t tháng 1, 2008.  Trưc đó có mun tham gia cũng không có đ mà tham gia. V vic thng kê, theo 1 năm nay - vì ch mi có 1 năm nay thôi, chúng tôi chưa thng kê trên c nưc vì thi gian tham gia vn còn ngn."

B LĐ-TB-XH hôm 26 tuyên b hin kế hoch thiết lp h thng an sinh xã hi giai đon 2011-2020 đang đưc nghiên cu, và chính ph kêu gi s đóng góp ý kiến  ca các t chc thin nguyn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.