“Bật đèn xanh” cho tinh thần yêu nước? (phần 2)

Các bạn trẻ nói rằng trong một đất nước mà mọi thứ, kể cả lòng yêu nước, đều bị kiểm duyệt gay gắt, thì họ luôn luôn hoài nghi trước bất kỳ chính sách “bất thường” nào của nhà nước.
Trà Mi, phóng viên RFA
2009-04-08
Share

Tun trưc, Din Đàn mi các bn tr khp nơi chia s cm nghĩ trưc chiến dch ca chính ph tuyên truyn v ch quyn lãnh th và kêu gi tinh thn dân tc tiếp sau làn sóng đàn áp mnh tay đi vi các hành đng phn đi Trung Quc xâm ln Hoàng Sa-Trưng Sa.

Ch đo ca Trung ương?

Nhng tiếng nói tr t nhiu nơi tham gia cuc tho lun đã nhn xét rng đây là mt đng thái có dng ý đưc ch đo t trung ương.

Các bn tr nói rng trong mt đt nưc mà mi th, k c lòng yêu nưc, đu b nhà nưc kim duyt gay gt, thì h luôn luôn hoài nghi trưc bt kỳ chính sách nào ca chính ph nói chung, mà c th là s chuyn biến mà h cho là “mun màng” và “bt thưng” ca nhà nưc kiu này.

Điu gì có th thuyết phc lòng tin ca gii tr trưc nhng chính sách hoc li kêu gi ca chính ph ngay trong lúc này và bt thưng? Đó cũng là ni dung chính ca phn trao đi tiếp theo gia các bn Thng, Lc, Hnh Hà Ni và Hùng t Min Nam. Trưc tiên là ý kiến ca anh Hùng:

Hùng : Theo tôi nghĩ, nếu như nhà nưc mun đy mnh vn đ này thì nên có các hi đoàn gi là ngoi vi ca đng và nhà nưc đnh hưng thanh niên trong các hot đng phi có mt cái gì c th, rõ ràng. Nếu mun đnh hưng thanh niên trong vn đ này thì không phi ch mt bài báo này không hay mt vài cái pa-nô căng ngoài đưng, mà phi có mt chương trình tng th, chiến lưc và dài hn cp quc gia thì ho may nó mi đng viên đưc thanh niên, còn không thì h cũng s mt phương hưng và nim tin na.

Trà Mi : Cm ơn ý kiến ca anh Hùng.

Lc : Em là Lc, xin có ý kiến .

Trà Mi : Mi anh Lc.

Lc : Th nht là cn phi có hành đng t phía chính ph, th hai là hành đng phía ngưi dân. Hin ti chính ph không có mt hành đng nào th hin tính đoàn kết. Ví d như Ch tch H Chí Minh ngày trưc mà kêu gi đưc lòng yêu nưc thì mi ngưi tham gia phong trào Vit Minh bi vì cái uy tín và chính nghĩa là chng thc dân Pháp.

Hin nay ngưi dân cũng mun đưa ra li nói ca mình hay cái tư tưng ca mình cho chính ph, nhưng mà rt nhiu hành đng s b quy vào cái ti nào đó rt là lơ mơ, không rõ ràng. Và nhng ngưi tiên phong làm nhng vic đó như anh Điếu Cày thì đã b dn mt như thế thì nhng ngưi tiếp theo rt e ngi.

Trà Mi : Ý ca anh là có s mâu thun gia thc tế và nhng li tuyên truyn trên báo chí thì không biết là theo các bn đây s mâu thun này là vô tình hay c ý, có nhm mc đích hay nguyên nhân gì chăng?

Thng : Tôi xin nói mt chút.

Trà Mi : Mi anh Thng.

Thng : Tôi ch có mt liên h như thế này, chng hn như cái ln biu tình vì Hoàng Sa - Trưng Sa ln trưc, trong ngày ln đu tiên biu tình thì không b nhà nưc ngăn cn. Sau khi s vic biu tình xy ra ri và Đi S Quán Trung Quc có ý kiến vi Vit Nam cũng như B Ngoi Giao Trung Quc có ý kiến vi phía Vit Nam thì nhà nưc Vit Nam mi đưa tay xung đàn áp các cuc biu tình đy.

Vit Nam ngưi ta (đng và nhà nưc) không mun nhc ti vn đ đy nhiu na thì mt mt bên Trung Quc ngưi ta đt thành vn đ đy rt là nhiu. H thưng xuyên, h liên tc và trên tt c mi phương tin thông tin đi chúng h đu có nhc ti vn đ Hoàng Sa - Trưng Sa như là ca h.

Cho nên bây gi Vit Nam mình cũng không làm khác đưc, mình cũng phi tuyên truyn như h. Bi vì nếu mình không tuyên truyn thì có th ngưi dân mình đây có nhiu ngưi biết như thế, h s nghĩ  "à, chính ph l đi như thế này, thế này..." mà thc ra chúng tôi Hà Ni chúng tôi có biết đâu Trưng Sa, nơi cách đây hàng my nghìn cây s!

Như vy nếu chính ph không nhc nhng điu đy, ngưi dân cũng đinh ninh như thế, có nghĩa là ngơi ta mc nhiên công nhn chuyn Trung Quc nói là đúng.

Thái đ ca gii tr

Trà Mi : Thế thì trưc li kêu gi này, các bn có hưng ng hay không?

Thng : Dĩ nhiên cái vn đ kêu gi này đy là cái vn đ t góc đ chính ph, sau đy thì s có rt nhiêu vic phi làm t phía các đoàn th. Dĩ nhiên là chúng tôi s có cách nht đnh nào đy đ chúng tôi hưng ng đi vi vn đ đy, cho dù chính ph như bây gi, chính ph cng sn là chính ph không ra gì.

Thế nhưng mà khi đt nưc nguy nan, khi gic ngoi xâm vào xâm chiếm thì vic đoàn kết li là điu cn thiết đ có th đánh đưc nhng thng khác, nht là nhng thng mnh như Trung Quc.

Trà Mi : Ý ca anh Thng là li kêu gi này anh s hưng ng nếu như chính ph có nhng hành đng c th và thiết thc hơn?

Thng : Tôi không hy vng chính ph s có hành đng tích cc hơn bii vì ngưi ta không th dám đưa ra hành đng như anh Hùng va nói là cho phép ngưi dân làm cái này làm cái khác. Ngưi ta s không bao gi, tôi nghĩ rng, ngưi ta s không bao gi đưa ra hành đng cho phép ngưi dân làm như vy.

Hùng : Tôi biết là ngưi ta s không bao gi làm, nhưng cái quan trng theo ý tôi nói là gì? Nếu ngưi ta làm, ngưi ta đã phi làm như thế. Ch còn nếu nhà nưc h mun làm thì h đã làm ri. Bao nhiêu cái đu h nghiên cu v chính tr hơn hn chúng ta nhiu!

Thng : Cho nên tôi nghĩ rng h s không làm như thế, h ch “bt đèn xanh” mt mc đ nht đnh nào đy thôi.

Trà Mi : Vâng. Theo như các anh nói thì đây cũng ch là mt chính sách đi ni, ngoài cái cách đi ngoi vi Trung Quc thì đây là mt cách đi ni vi ngưi dân trưc vn đ nhy cm mà mi ngưi quan tâm mà thôi, ch không phi là mt bin pháp ti nơi ti chn.

Hùng : Tôi là Hùng. Tôi có mt cái góp ý.

Trà Mi : Mi anh Hùng.

Hùng : Va qua có vn đ bt b mt s ngưi tích cc tham gia biu tình v Hoàng Sa - Trưng Sa, tiêu biu như là nhà báo Điếu Cày. Vn đ nm ch bn cht nhà nưc thì h cũng cn qun chúng lên tiếng v vn đ Hoàng Sa - Trưng Sa, bi th nht là h d ăn d nói vi Trung Quc, h ci chính li nhng cái mà ngày xưa h đã tuyên b, nhưng h li lo s là như thế này:

Khi các cuc biu tình bùng n trên din rng và din ln, đông ngưi tham gia, thì s biến đi v lưng s đưa ti s biến đi v cht, có nghĩa là đu tiên nhng cuc biu tình chng Trung Quc khi lưng ngưi đông lên thì nó li biến đii v cht, điu này có nghĩa là nó đi vào mt mc đích khác, có th nó đưa ti vn đ an nguy cho th chế hin ti, thành ra h phi ra lnh dng.

vn đ nhà báo Điếu Cày và mt s ngưi khác tham gia tích cc đã b bt thì nó nm ch không phi vì h tham gia biu tình Hoàng Sa - Trưng Sa mà b bt, mà nhà nưc nghĩ rng h có th là nhng ngưi biến đi cuc biu tình t lưng qua cht ri đưa ti vn đ an nguy cho th chế. H b bt chính vì lý do như thế.

Tôi nghĩ rng hot đng biu tình trong tương lai s xy ra na. Nếu nhà nưc cn mt tiếng nói ca qun chúng, thì h s s dng qun chúng như là công c. Cái này chúng ta ai cũng biết c.

Thế nào là yêu nưc?

Trà Mi : Vâng. Cm ơn ý kiến anh Hùng. Các anh khác có ý kiến nào khác chia s thêm không? Tóm li các anh ch xem bài báo này nói riêng và nhng bài báo trong thi gian gn đây nói chung ch là mt cuc vn đng b ni nhm đi ni đ xoa du lòng dân trưc nhng mi quan tâm, trưc nhng vn đ căng thng hin nay. Vy bin pháp tuyên truyn hin nay đang đưc nói đến là khơi dy lòng yêu nưc qua các môn hc như đa lý, lch s hay là các tác phm văn hoá ngh thut, nhng bin pháp này có tác dng gì không? Các anh có ý kiến gì mun đóng góp không?

Hnh : D, em là Hnh đây .

Trà Mi : Mi anh Hnh.

Hnh : Thc ra khi đc bài báo đó thì em tht vng vô cùng. Em nghĩ rng chính ph mình lên nm quyn my chc năm nay mà bây gi mi đ cho ngưi dân đưc t do yêu nưc, trong khi đó thì Hoàng Sa và Trưng Sa b đe do như thế. Ti sao cho đến bây gi mình mi đưa ra tuyên truyn, đưa vào trong sách v đ cho thế h con cháu sau này biết điu đy?

Trà Mi : Nhng gì đang din ra trên thc tế Vit Nam hin nay thì nhng kiến thc v bin đo, v lãnh th khi đưc lng ghép vào nhng môn hc hay nhng tác phm ngh thut, thì nó có khuyến khích tinh thn yêu nưc hơn không?

Hùng : Tôi xin có cái góp ý như thế này. Có nghĩa là khi chúng ta đi dòi cái gì ca chúng ta thì chúng ta phi biết nó như thế nào và nó đang đâu, thì cái vic đưa thông tin v Hoàng Sa-Trưng Sa cũng như nhng vn đ v biên gii nói chung vào các tác phm văn hc và nhng chương trình nghiên cu lch s theo tôi cũng tt thôi vì nó nhc li cho nhng ngưi đã quên rng chúng ta có cái đó và chúng ta b mt nên chúng ta mi đi đòi.

Ch bây gi tâm thc qun chúng chng biết là mình có hay không na, thì làm sao mà đi đòi đưc? xã hi Vit Nam bây gi có đưc bao nhiêu ngưi biết như chúng ta, hay là h lo vn đ cơm áo go tin?

Trà Mi : Nhưng mà ngay c nhng ngưi đã biết ri như các anh đây cũng không dám khng khái th hin lòng yêu nưc ca mình phi không?

Hùng : Thì nói chi là nhng ngơi chưa  biết thì  h th hin cách nào đây? Thành ra theo tôi thì cái vic tuyên truyn ph biến như thế này coi như nó là cái nn đi.

Trà Mi : Tc là ý anh nói đây là yếu t cn nhưng mà chưa đ. Thế còn yếu t nào mi là đ?

Hùng : Đúng ri. Chúng ta ch có điu kin cn thôi thì chúng ta cũng nên c gng tn dng điu kin cn đó đ chúng ta giác ng qun chúng đưa ti điu kin đ.

Trà Mi : Cái điu kin đ đó thì phía nhà nưc đóng góp như thế nào và phía qun chúng nhân nhân có th đóng góp như thế nào, thưa các anh?

Hùng : Bn thân cái li ca chính quyn thì chúng ta ai cũng đã thy. Còn cái li ca qun chúng là gì, là qun chúng quá th đng, mt phn là do nhà nưc trong thi gian qua o ép v chính tr làm cho qun chúng th đng. Bn cht dân tc Vit Nam chúng ta là mt dân tc nông dân, sng th đng, tôn sùng thn tưngđy đ nhng đc trưng ca nó.

Thành ra mun gii quyết gc r đó thì chúng ta phi gii quyết t cái gc r trong cái tâm thc và trong suy nghĩ qun chúng, đòi hi là c hai bên đu phi có thin chí và hp tác. Phía qun chúng phi có thin chí và phía nhà nưc cũng phi có thin chí thì mi h tr nhau tt đưc.

Trà Mi : Các anh khác có ý kiến nào khác không? Phía nhà nưc thì cái thin chí nên đưth hin như thế nào và phía ngưi dân thì phi cn như thế nào?

Lc : Em là Lc, xin có ý kiến .

Trà Mi : Mi anh Lc.

Lc : Nói v thin chí thì cũng rt là khó ti vì nếu mà đưc lòng dân thì mt lòng Trung Quc. Bây gi chúng ta phân bit trong đt nưc Vit Nam ta gm đ 83 triu ngưi,  còn li đâu là chng 3 triu ngưi đng viên đó, cái đim nm ch này, nếu đưc lòng ngưi dân là đng ca ta s mt lòng đng ca Trung Quc.

Trà Mi : Nhưng mà lòng dân vi lòng Trung Quc thì cái nào quan trng hơn?

Lc : Tt nhiên là lòng dân quan trng hơn ri, nhưng vn đ ch là quyn li ca hng) là đâu? Cái lòng yêu nưc ca nhng ngưi đng viên nếu mà ln hơn quyn li riêng ca h, tc là h đt quyn li ca dân tc lên trên quyn li riêng ca h thì h s có nhng hành đng cùng vi lòng dân.

Còn trong trưng hp nếu chính ph không hành đng mà dân hành đng. Dân hành đng nhưng chưa đưc chính ph cho phép thì ngưi dân s là ngưi thit thòi đu tiên, bi vì chính ph có th có nhiu bin pháp khác nhau đ quy ti.

Trong nhng nưc như nưc Nam Hàn, vn đ ca đt nưc h không như vn đ Vit Nam mình. Quc Hi ca h là quc hi ca toàn dân do đó nó phn nh nguyn vng ca toàn dân. Khi có tranh chp vi Nht Bn thì ngưi dân lên tiếng phn đi rt nhiu mc dù chính ph Hàn Quc cũng không mun mích lòng Nht Bn, bi vì bây gi Nht Bn và Hàn Quc cn có s đoàn kết vi nhau đ đt vn đ Triu Tiên (Bc Hàn) lên hàng đu.

Mc dù chính ph không thích nhưng chính ph cũng không làm gì đưc ngưi dân trong khi ngưi dân lên tiếng và biu tình phn đi Nht Bn rt là nhiu trong vic tranh chp mt hòn đo ngoài khơi hai nưc.

Trong khi đó thì Vit Nam ngưc li rt là khó bi vì trong trưng hp chính ph không thích hành đng ca ngưi dân thì chính ph có th khiến ngưi dân phi tn thương. Bây gi vn đ ch là phi tháo đưc cái nút này, tc là lòng ca đng và lòng ca dân phi đi song song vi nhau.

Trà Mi : Xin đưc tóm tt ý ca anh Lc va đưa ra, tc là cái điu kin gi là thin chí đ t phía nhà nưc là nhà nưc cn đt quyn li ca đt nưc lên trên quyn li ca b máy cm quyn. Còn phía qun chúng nhân dân thì đ th hin lòng yêu nưc ca mình, thanh niên cn phi làm như thế nào đ vưt qua nhng tr ngi đưc cho là nhy cm ti Vit Nam?

----------------------

Phn tho lun kế tiếp s đưc gi đến quý v trên Din Đàn Bn Tr ti Th Hai tun sau. Mong quý v nh đón nghe. 

Trà Mi kính chào.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang