ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား တိုက္တြန္း

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။







ပံုမွာ ျမင္ရသည့္ စာလံုးမ်ားအတိုင္း ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။




အမည္မေဖာ္လိုသူ :

၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမူ ့့့့့မ်ာားားားကိုုေထာက္ခံပါသည္။

Apr 24, 2012 01:59 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

၈၈ မဴိးဆက္သစ္တုိ ့့့့့့ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုလုုုပ္ေဆာင္ခ်က္အားၾကိဳဆိုပါသည္။

Apr 24, 2012 10:58 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္