၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပ တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္၊ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ေျခ / ဥ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵခံယူပဲြ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပဲြ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးက ေဆြးေႏြး ၿပီး ဒီေန႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။