ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အာမခံေရး ဘက္စံု ဌာန ဒုတိယဥကၠဌ ေရာက္ရွိ

MIGA ေခၚ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အာမခံေရး ဘက္စံုဌာနရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌနဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ( Keiko Honda ) မစၥ ေကးကို ဟြန္ဒါဟာ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိ မွာျဖစ္ပါတယ္။