នាយក​ប្រតិបត្តិ​គណៈកម្មាធិការ​អព្យាក្រឹត និង​យុត្តិធម៌​ដើម្បី​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​កម្ពុជា និកហ្វិច (Nicfec) លោក​បណ្ឌិត ហង្ស ពុទ្ធា និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា ខុមហ្វ្រែល (Comfrel) លោក គល់ បញ្ញា ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

ដំណើរ​ការ​បង្កើត​គ.ជ.ប.ថ្មី​របស់​គណបក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ទាំង​ពីរ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ដំណើរ​ការ​បង្កើត គ.ជ.ប.ថ្មី​របស់​គណបក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ទាំង​ពីរ»។