លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២១ មេសា ឆ្នាំ​២០១៤។

មធ្យោបាយ​កាត់​បន្ថយ​គម្លាត​រវាង​អ្នក​មាន​និង​អ្នក​ក្រ​នៅ​កម្ពុជា

នាទី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២១ ខែ​មេសា ពិភាក្សា​អំពី៖ «មធ្យោបាយ​កាត់​បន្ថយ​គម្លាត​រវាង​អ្នក​មាន​និង​អ្នក​ក្រ​នៅ​កម្ពុជា»។