សង្គម​ស៊ីវិល​និង​សហគមន៍​ដីធ្លី​តវ៉ា​ប្រឆាំង​ច្បាប់​អង្គការ-​សមាគម​និង​សហជីព

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ក្រុម​សហគមន៍​ដីធ្លី​ប្រមាណ​ជាង ៣០០​នាក់ ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​កក្កដា លើក​បដា​តវ៉ា ដោយ​គូស​រូប​លើ​មុខ​ជាដើម ដើម្បី​ជា​សញ្ញា​ប្រឆាំង​នឹង​ច្បាប់​អង្គការ-​សមាគម និង​ច្បាប់​សហជីព។

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល