ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​១​ពាន់​ចូល​រួម​វេទិកា​សម្ដែង​មតិ​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​៣

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្នែក​យុវជន កម្មករ សហជីព និង​កសិករ រៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​ធ្នូ នា​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​រួម​បង្ហាញ​ពី​ការ​បារម្ភ​របស់​ពួកគេ​ចំពោះ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​មួយ​ចំនួន​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​បង្កើត។ សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ទាំង​នោះ​រួមមាន ច្បាប់​ស្ដីពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អ៊ីនធឺណិត ច្បាប់​ស្ដីពី​ដី​កសិកម្ម និង​ច្បាប់​ស្ដីពី​សហជីព។