ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន ដើម្បី​សិទ្ធិ​កុមារ ស៊ី រ៉ៃត៍ (C Rights) លោក ផែន ប៊ុនធឿន ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី បន្ទាប់​ពី​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម ដោះ​លែង​មក​កម្ពុជា វិញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥។

សម្ភាស​ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​ដើម្បី​សិទ្ធិ​កុមារ​បន្ទាប់​ពី​វៀតណាម​ដោះ​លែង

អាជ្ញាធរ​វៀតណាម នៃ​ខេត្ត​ឡុងអាន (Long An) និង​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា បាន​បញ្ជូន​ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន ដើម្បី​សិទ្ធិ​កុមារ ស៊ី រ៉ៃត៍ (C Rights) លោក ផែន ប៊ុនធឿន មក​កម្ពុជា វិញ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កក្កដា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល