ဴပည္တၾင္းစစ္၏ဆူးခင္းလမ္းကို ဴဖတ္သန္း႓ပီး အေမရိကန္မႀာ ပညာသင္ေနသူ

2006-06-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Zarni_Maw_150px.jpg
ေတာ႒ကီးမဵက္မည္းထဲမႀာ ေမၾးဖၾား၍ မိဘမဲ့တဦးအဴဖစ္ ႒ကီးဴပင္းခဲ့ရေသာ္လည္း မေလ႖ာ့ေသာ ဇၾဲလံုႛလေဳကာင့္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မႀာ ပညာသင္ဳကားႎိုင္ခဲ့ေသာ မဇာနည္ေမာ္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံလုိ စစ္အာဏာရႀင္႒ကီးစုိး႓ပီး ဴပည္တၾင္းစစ္ဴဖစ္ေနတဲ့ ႎုိင္ငံမႀာ တခဵိႂႚလူငယ္ေတၾဟာ ေမၾးလာကတည္းက မိမိေ႟ၾးခဵယ္သည္ဴဖစ္ေစ၊ မေ႟ၾးခဵယ္သည္ဴဖစ္ေစ၊ ဒီဴပည္တၾင္းစစ္ရဲ့ သားေကာင္ ဴဖစ္ခဲ့ရပၝတယ္။ အခဵိႂႚလူငယ္ေတၾကေတာ့ သူတုိမိဘေတၾက အုပ္ခဵႂပ္သူ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾနဲႛ အဆင္ေဴပလုိႛ ေခတ္ဆုိး႒ကီးထဲမႀာပဲ ႓မိႂႚ႒ကီးဴပ႒ကီးေတၾမႀာ ေကာင္းစားေနတာေတၾလဲ ရႀိပၝတယ္။

အဲ ဒီကေနႛေတာ့ ဴပည္တၾင္းစစ္ဒဏ္ကုိ တုိက္႟ုိက္ခံစားခဲ့ရေပမယ့္ မေလ႖ာတဲ့ဇဲၾနဲႛ ႒ကိႂးစားခဲ့လုိႛ လူသူမေရာက္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေရႀႛဖက္ဴခမ္းက ေတာ႒ကီးမဵက္မည္းထဲကေန အေမရိကန္ႎုိင္ငံ အုိဟုိင္းယုိးဴပည္နယ္က အုိဗာလင္း တကၠသိုလ္ကုိ ေရာက္ရႀိ ပညာသင္ဳကား ႎုိင္သည္အထိ ႒ကိႂးစားခဲ့တဲ့ လူငယ္တဦးကုိ သူႛရဲ့အေတၾႚအဳကႂံနဲႛခံစားခဵက္ေတၾကုိသိရႀိႎုိင္ဖုိႛ ေမးဴမန္းဳကည့္ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူမေမၾးခင္ကတည္းက အေဖဟာ စစ္အာဏာရႀင္ကုိေတာ္လႀန္ေနတဲ့ ေတာ္လႀန္ေရးသမားဴဖစ္ခဲ့႓ပီး၊ သူႛကုိလဲ တနသႆာရီ ႟ုိးမထဲက သစ္ေတာ႒ကီးေတၾထဲမႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့ပၝတယ္။ စာသင္ေကဵာင္းဆုိတာမရႀိ ေနရာအတည္တကဵမရႀိ ေဴပးရင္းလၿားရင္းကေန ပညာတတ္ေအာင္သင္ဳကားခဲ့သူ လူငယ္တဦးကေတာ့ အသက္ ၂၀ေကဵာ္အ႟ၾယ္ရႀိတဲ့ အမဵိႂးသမီးငယ္ မဇာနည္ေမာ္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူမ ဴဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ဘဝခရီးကုိသိရႀိႎုိင္ဖုိႛ သူမကုိအခုလုိေမးဳကည့္ပၝတယ္။

RFA: ဘဝေနာက္ေဳကာင္းေလးသိရေအာင္ ဘယ္မႀာေမၾးလဲ မိဘေတၾက ဘယ္သူေတၾလဲ နည္းနည္းေလာက္ ရႀင္းဴပလုိႛရမလားခင္ဗဵ။

ဇာနည္ေမာ္။ ။ကဵမအေဖက ထားဝယ္ကရႀင့္၊ ကဵမအေမကလည္း ထားဝယ္က၊ သရက္ေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ ေကဵး႟ၾာတခုကရႀင့္၊ ကဵမမေမၾးခင္ကတည္းကကဵမ အေဖက စစ္အာဏာရႀင္ကုိ တုိက္ေနတဲ့လက္နက္ကုိင္ေတာ္လႀန္ေရးသမားတေယာက္ရႀင့္။ ေနာက္ပုိင္း ကဵမအေမနဲႛ ေတၾႚ႓ပီးေတာ့၊ ေဴပးရင္းလၿားရင္းနဲႛ ေတာထဲမႀာပဲ ကဵမကုိလည္းေမၾးတယ္။ အေမနဲႛကဵမနဲႛ၊ ကဵမေမာင္ေလးေတၾက ေတာထဲတေနရာမႀာ ႟ၾာ႒ကီေတၾလုိပဲ၊ အဓိကက အမဵိႂးသမီးေတၾနဲႛ ခေလးေတၾ အမဵား႒ကီးေနတယ္၊ အဲဒီ ေနရာေတၾမႀာဆုိေတာ့ ကဵမတုိႛ မိသားစုလည္း အဲဒီမႀာေနတယ္။

RFA: အဲဒၝနဲႛေပၝ့ေလ ဘယ္လုိ စတင္ ပညာသင္ဳကားခဲ့ရပၝလဲခင္ဗဵ။

ဇာနည္ေမာ္။ ။ ၅ ႎႀစ္ ၆ ႎႀစ္ အဲဒီအ႟ၾယ္အထိေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအ႟ၾယ္အထိ ေရာက္လာ႓ပီးေတာ့ ကဵမအ႟ၾယ္ ခေလးေတၾလဲ အမဵား႒ကီးရႀိတယ္။ စာသင္ေကဵာင္းဆုိတာ မရႀိဘူးရႀင့္၊ စာသင္ေပးတဲ့အခဵိန္မႀာ အခက္အခဲ မဵိႂးစုံရႀိတယ္။ အေမစသင္ေပးတာ ကဵမ မႀတ္မိတယ္။ ကဵမနဲႛ အဴခားခေလး ၁၀ေယာက္ ၁၅ေယာက္ စု႓ပီး သင္ေပးတာရႀိတယ္၊ အားတဲ့အခဵိန္မႀာ၊ ပုံႎႀိပ္စာအုပ္ဆုိတာမဵိႂး ကဵမတုိႛမႀာ မရႀိဘူး၊ ဒီလုိ အလၾတ္ ပၝးစပ္နဲႛ သင္ေပးတာ ခဵေပးတာပဲရႀိတယ္။ ကဵမတုိႛမႀာ ေရးဖုိႛ ဒီလုိဗလာစာ႟ၾက္တုိႛ ဘာတုိႛဆုိတာ မရႀိပၝဘူး။

မဇာနည္ေမာ္တုိႛေနတဲ့ ႟ၾာေတၾကလည္း တည္႓ငိမ္မႁမရႀိပဲ အ႓မဲတမ္းေ႟ၿႚ ေဴပာင္းေနတယ္လုိႛဆုိပၝတယ္။ လ႖ပ္စစ္မီးလဲမရႀိ၊ လူသူနဲႛလည္းမေရာက္တဲ့ အဲဒီ ေတာ႒ကီးမဵက္မည္းထဲကေန ပုိမိုတည္႓ငိမ္တဲ့ ေနရာတခုကုိ အနာဂတ္အေရး ေမ႖ာ္ေတၾး႓ပီး မိဘေတၾက ပုိႛခဲ့ပၝတယ္။

ဇာနည္ေမာ္။ ။ ကဵမ ၈ ႎႀစ္ ၉ ႎႀစ္ ေရာက္လာတဲ့အခဵိန္မႀာ ထုိင္းနယ္စပ္မႀာ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီက ဖၾင့္ထားတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းေတၾရႀိတယ္။ အဲဒီ စာသင္ေကဵာင္းကုိ လၿတ္လုိက္တယ္။

အဲအခုလုိ မၾန္ဴပည္သစ္ စာသင္ေကဵာင္းကုိ ေရာက္ခဲ့တဲ့အခဵိန္မႀာပဲ ကံဆုိးမုိးေမႀာင္ကဵလုိႛ သူႛအေမေနတဲ့႟ၾာကုိ ဴမန္မာစစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္တဲ့အတၾက္ သူႛရဲ့အေမ ကဵည္ဆံထိမႀန္႓ပီး ေသဆုံးခဲ့တဲ့ သတင္းဆုိးကုိ သူမဳကားခဲ့ရပၝတယ္။

တကယ္တမ္း၊ မဇာနည္ေမာ္ေနထုိင္ခဲ့ရတဲ့ ေကဵာင္းဆုိတာဟာလည္း တကယ္တမ္း ေကဵာင္းရယ္လုိႛ ပီပီဴပင္ဴပင္ ရႀိလႀတာမဟုတ္ပၝဘူး။ ႓မိႂႚက ၉ တန္း ၁၀ တန္း ဒၝမႀမဟုတ္ ေကာလိပ္အထိ တက္ခဲ့ဖူးသူေတၾကေန ဆရာ၊ဆရာမေတၾ အဴဖစ္ ဴပန္လည္ သင္ဳကားဴပသေပးဳကတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တႎႀစ္မႀာ မၾန္စာ၊ အဂႆလိပ္စာ ၂ ဘာသာေလာက္ပဲ သင္ႎုိင္႓ပီး တတန္း႓ပီးခဲ့ရတာေတၾလဲ ရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာအစုိးရတပ္ေတၾ ထုိးစစ္ဆင္လုိႛ ဒၝမႀမဟုတ္လဲ ထုိင္းအစုိးရတပ္ေတၾက ေနရာေ႟ၿႚခုိင္းလုိႛ မဳကာခဏ ဆုိသလုိပဲ မဇာနည္ေမာ္တုိႛ စာသင္ေကဵာင္းကေလးဟာလည္း ေတာေတာင္ေတၾထဲမႀာ ေ႟ၿႚေဴပာင္းခဲ့ရပၝတယ္။

refugee_border_200px.jpg
နအဖစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ေဳကာင့္ တိုင္းရင္းသားမဵား အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ထၾက္ေဴပးရေသာ ဴဖစ္ရပ္မဵားစၾာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရဴပီး၊ ၂၀၀၂ခုႎႀစ္က ေတာထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသား အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို ေတၾႛဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP) ပံုဳကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇာနည္ေမာ္။ ။ အဲဒီေကဵာင္းမႀာ ကဵမေနတာကေတာ့ ဒီေဘာ္ဒၝေဆာင္၊ အဲဒီေဘာ္ဒၝေဆာင္မႀာ အဓိက မိဘမရႀိတဲ့ခေလးေတၾ၊ အမဵားအားဴဖင့္ မိဘမရႀိတဲ့ ခေလးေတၾမဵားတယ္၊ အထူးသဴဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡ ေရာက္ေနတဲ့ ဒီေဴခေထာက္ေတၾဘာေတၾမရႀိ၊ အခဵိႂႚကဵမနဲႛ႟ၾယ္တူခေလးေတၾဆုိရင္ ေဴခေထာက္ေတၾဘာေတၾမရႀိေတာ့ဘူး၊ မုိင္းနင္းမိ၊ ဗုံးနင္းမိ၊ အဲဒီလုိမဵိႂးေတၾရႀိတယ္၊ အခဵိႂႚေတၾက သူႛမိဘဘယ္သူလဲဆုိတာေတာင္ မသိဘူး၊ ဒၝေပမယ့္ဒီ ေကဵာင္းကေန႓ပီးေတာ့ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရႀာက္ထားတယ္။ အဲဒီလုိမဵိႂး အေမမရႀိဘူး ဘာမရႀိဘူး ကဵမလဲ အဲဒီမႀာေနတယ္။ အဲဒီအခဵိန္ တခဵိန္လုံး ကဵမအေဖနဲႛမေတၾႚဖူးရဘူးရႀင့္။

အခုလိုပဲ ေဴပးရင္းလၿားရင္းကေန နယ္စပ္ဒုကၡသည္ စာသင္ေကဵာင္းကေလးကေန မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္တဲ့အခၝ၊ အစုိးရစစ္ ၁၀ တန္းကုိ ဝင္ေဴဖ႓ပီး မဇာနည္ေမာ္ ၁၀ တန္းေအာင္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္မႀာပဲ မဇာနည္ေမာ္ဟာ ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛအစည္းေတၾဆီမႀာ အဂႆလိပ္စာ၊ ကၾန္ပဵႃတာ စတာေတၾကုိသင္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ အဆုံးမႀာေတာ့ အေမရိကားမႀာ ေကဵာင္းတက္ႎုိင္တဲ့အထိ သူဟာ ဆက္လက္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ သူ ၁၀ တန္းစာေမးပဲၾ ေဴဖခဲ့တုန္းက အေတၾႚအဳကံႂေလးကုိ အခုလုိရႀင္းဴပပၝတယ္။

မဇာနည္ေမာ္။ ။ကဵမ ဒီ ၁၀တန္းမတုိင္ခင္အထိ ခေလးဘ၀ကေနအထိ ကဵမ ဗမာဴပည္ကုိမေရာက္ဖူးဘူး။ ဒီေတာထဲမႀာပဲ ကဵမ႒ကီးတယ္။ ၁၀တန္းမႀာ တေခၝက္ေရာက္ဖူးလုိက္တာက ကဵမေနတဲ့ေကဵာင္းက ဒီမၾန္ဴပည္သစ္ ပၝတီအပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိႛ ဒီေကဵာင္းကေကဵာင္းသားေတၾကုိဴမန္မာဴပည္ထဲမႀာ စာေမးပဲၾေဴဖခၾင့္ေပးတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာကဵမတေခၝက္ေရာက္လုိက္တယ္။ စာေမးပဲၾေဴဖတာက ေရး႓မိႂႚမႀာ သၾားေဴဖတာပၝ၊ အဲဒီတေခၝက္ ေရာက္႓ပီးေတာ့ ခဵက္ခဵင္း ဒုကၡသည္စခန္းကုိကဵမဴပန္လာလိုက္ရတယ္။

RFA: အဲဒီမႀာေနာက္ပုိင္း ဒီအေဖကေရာဘယ္လုိဴဖစ္သၾားလဲ။

မဇာနည္ေမာ္။ ။ကဵမအဲဒီတုန္းက ဒုကၡသည္စခန္းမႀာပဲ ရႀိေသးတယ္ကဵမ ၁၀ တန္းႎႀစ္မႀာ၊ အေဖက ထားဝယ္မႀာပဲ၊ ကဵမခုနေဴပာတဲ့ သရက္ေခဵာင္း ႓မိႂႚနယ္ဘက္က ေတာထဲ တေနရာမႀာပဲ၊ ရန္သူနဲႛတုိက္ပဲၾဴဖစ္႓ပီးေတာ့၊ အေဖ့ကုိ ဖမ္းမိ႓ပီးေတာ့၊ ရန္သူသတ္ပစ္လုိက္တယ္။ အေဖဆုံးတဲ့အခဵိန္မႀာကဵမ၊ မေတၾႚလုိက္ရဘူး၊ အေဖနဲႛကဵမ မဆုံဴဖစ္ဘူး အဲဒီအခဵိန္အထိ၊ အေဖဆုံးတဲ့အထိ။

RFA: အခုေပၝ့ေလ၊ မဇာနည္ေမာ္ အေနနဲႛမိဘေတၾလဲ ဆုံးေပၝ့ေလ ခက္ခဲ့ဳကမ္းတမ္းတဲ့ဘ၀ကုိ ဴဖတ္သန္းခဲ့႓ပီးတဲ့ရေတာ့ အခုမဇာနည္ေမာ္ ဘယ္လုိ ခံစားရလဲခင္ဗဵ။

ဇာနည္ေမာ္။ ။ ကဵမဘယ္လုိခံစားရလဲဆုိေတာ့၊ ဒီငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ကဵမသိပ္႓ပီးေတာ့ မစဥ္းစားမိဘူး၊ ဒီသူငယ္ခဵင္းေတၾနဲႛပဲ၊ ေပဵာ္တယ္ ကဵမစာဖတ္တာ၊ ေကဵာင္းသၾားတာ ကဵမေပဵာ္တယ္၊ အဲဒီအရာေတၾထဲမႀာပဲ ကဵမေမဵာေနတယ္၊ ဒၝေပမယ့္ အခုလက္ရႀိကဵမဒီႎုိင္ငံမႀာ ေကဵာင္းလာတက္႓ပီး ေနာက္ပုိင္းမႀာကဵမသတိရတယ္။ အရင္တုန္းကသတိမရတာ ဟုိဟာ၊ အေဴခအေနက တမဵိႂးရႀိတယ္။

ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းကဵင္မႀာရႀိေနတဲ့လူေတၾကလည္း ကုိယ့္လုိပဲ၊ အေမအေဖနဲႛတူတူ၊ မေနရဘူး၊ ကုိယ္လုိပဲ အဲလုိမဵိႂးလူေတၾပဲမဵားတဲ့ အခဵိန္ကဵေတာ့ ကဵမ သတိမထားမိဘူူး၊ ဒၝ သာမန္ကိစၤ႒ကီးတခုလုိ ကဵမ ေမ့ေမ့ေပဵာက္ေပဵာက္ အဲလုိမဵိႂးသတိမရဘူး၊ ဒီဖက္ကုိ ေရာက္လာတဲ့အခဵိန္မႀာ ကဵမေတၾႚရတယ္။ ဥပမာ ကဵမဆုိရင္ ကဵမလာတာ၊ ဟုိဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံကေနလာတယ္၊ ေကဵာင္းေလ႖ာက္႓ပီးလာတယ္၊ အကုန္လုံးက ကုိယ့္ဟာနဲႛကုိယ္၊ ကုိယ္တေယာက္ထဲပဲ ေရာက္လာတယ္ဒီကုိ။

ပထမဆုံး ကဵမနဲႛအတူတူလာတဲ့၊ ဒီတဴခား ႎုိင္ငံဴခားေကဵာင္းသားေတၾ၊ ဒီ ဂဵပန္၊ တ႟ုတ္ အထူးသဴဖင့္ သူတုိႛႎုိင္ငံက ေကဵာင္းသားေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားတယ္။ ဒီ ႎုိင္ငံဴခားေကဵာင္းသားေတၾေတာင္မႀ အေမအေဖေတၾကပၝ လုိက္္လာတယ္ေလ၊ တဴခား ဒီႎုိင္ငံက ေကဵာင္းသားေတၾမႀာလဲပဲ ေကဵာင္းဖၾင့္ခဵိန္ဆုိလဲပဲ၊ အေမအေဖေတၾက လာပုိႛတာလဲေတၾရႀိတယ္။

အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကဵမလဲ - ေဳသာ္ ကုိယ့္အေမအေဖေတၾလည္း၊ ကဵမလဲလုိခဵင္တာေတၾရႀိတာေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီအခဵိန္မႀာ၊ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကဵမ မိဘရဲ့ဘယ္လုိပဲ၊ ေႎၾးေထၾးမႁ၊ ပံ့ပုိးမႁေတၾကုိ လုိခဵင္တယ္။ အေမေဖေတၾနဲႛ အတူတူခဵင္တယ္၊ အတူတူ သၾားခဵင္တာေပၝ့ေနာ္။ အေမအေဖေတၾရဲ့ ေထာက္ပံ့မႁေတၾ ေႎၾးေထၾးမႁေတၾရရင္၊ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ ပညာ အမဵား႒ကီး သင္ႎုိင္မႀာပဲလုိႛ။

RFA: အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္အေတၾႚအ႒ကံႂခံစားခဵက္ေတၾကုိအေဴခခံ႓ပီးေပၝ့ေလ၊ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဘယ္လုိဴဖစ္ေစခဵင္တာေတၾ ရႀိပၝသလဲခင္ဗဵ။

ဇာနည္ေမာ္။ ။ တုိင္းဴပည္မႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးက တကယ္ကုိပဲ လုိအပ္ေန႓ပီ အခုဆုိရင္၊ ဴပည္သူေတၾ ကဵမတုိႛႎုိင္ငံက ဴပည္သူအမဵားဟာ ဒုကၡသုကၡ အမဵား႒ကီးထဲမႀာ၊ ႎႀစ္ေပၝင္းအမဵား႒ကီးထဲမႀာ၊ လူတုိင္းဟာ ဳကႂံေနရ႓ပီးေလ၊ ဒီဟာကုိ၊ ဆုိေတာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုိတာ၊ တကယ္လုိအပ္ေန႓ပီ။

RFA: ဟုတ္ကဲ့၊ မဇာနည္ေမာ္လုိပဲေပၝ့ေလ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ႓မိႂႚ႒ကီး႓မိႂႚငယ္၊ ေကဵး႟ၾာေတၾမႀာလည္း လူငယ္ေတၾ အေဴမာက္အဴမား ရႀိပၝတယ္။ သူတုိႛကုိ ေဴပာခၾင့္ရမယ္ဆုိရင္ ဘာေဴပာခဵင္ပၝသလဲ။

မဇာနည္ေမာ္။ ။ တုိးတက္႓ပီးေတာ့၊ ထက္ဴမက္တဲ့ လူငယ္ေတၾအေနနဲႛ အဲလုိမဵိႂးဴဖစ္ေစခဵင္တယ္။ ကဵမကုိယ္တုိင္လဲ အဲဒီလုိမဵိႂးဴဖစ္ခဵင္တယ္။ အဲဒီလုိမဵိႂး လူေတၾမဵားလာမႀပဲ၊ ကဵမတုိႛႎုိင္ငံက ႓ငိမ္းခဵမ္း႓ပီးေတာ့ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္တဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္မယ္လုိႛ ကဵမေမ႖ာ္လင့္တယ္။

ေဳသာ္ ဗမာဴပည္ထဲမႀာ ဒီလုိမဵိႂး လူငယ္ေတၾရႀိတယ္၊ လူငယ္ေတၾက ဒီ ပညာမသင္ႎုိင္ဳကဘူး၊ ဒီတဴခားႎုိင္ငံေတၾမႀာ၊ မေလးရႀားတုိႛ၊ ထုိင္းတုိႛမႀာ ထၾက္႓ပီးေတာ့ ဝမ္းစာအတၾက္၊ ရႀာရတာမဵိႂး၊ ေကဵာင္းတက္ခဵင္တယ္ဆုိရင္လဲ သူတုိႛအေနနဲႛ မတက္ႎုိင္တဲ့အေနအထားလုိမဵိႂး ဳကားရတယ္၊ အဲဒၝ ကဵမစိတ္မေကာင္းဘူး။

အခၾင့္အလမ္းေတၾ၊ အေဴခအေနေတၾ ရႀိေစ့ခဵင္တယ္။ အေဴခအေနေတၾ ဒီအခၾင့္အလမ္းေတၾရႀိရင္၊ လူေတၾက ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႀာပဲေလ၊ ဗမာႎုိင္ငံသားအေနနဲႛ ကဵမစိတ္ထဲမႀာ အဴမဲရႀိတယ္၊ ဒီ ကဵမတုိႛႎုိင္ငံဴပန္႓ပီးေတာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းလာဖိုႛ တည္႓ငိမ္လာဖုိႛအတၾက္ ၊ ကဵမအ႓မဲတမ္း႒ကိႂးစားေနမယ္လုိႛ။

RFAရဲ့ စၾန္ႛလၿတ္စၾန္ႛစား လူငယ္မဵားအစီအစဥ္မႀာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံ အိုဟိုင္းယိုး ဴပည္နယ္ အိုဗာလင္းတကၠသိုလ္မႀ မဇာနည္ေမာ္ရဲ့ ဘဝအေတၾႚအဳကံႂကို တင္ဆက္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔