ဆင္းရဲခဵမ္းသာ ကၾာဟခဵက္ကို ကၾင္းကၾင္းကၾက္ကၾက္ ေဖာ္ဴပေနေသာ မဂႆလာေဆာင္ဗီဒီယို

2006-11-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
thandar_shwe_wedding_200px.jpg
သတိုႛသား ဗိုလ္မႀႃး ေဇာ္႓ဖိႂးဝင္းသည္ ကုန္သၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနမႀ လက္ေထာက္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးဴဖစ္၍ သတိုႛသမီး သႎၩာေ႟ၿသည္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ရႀန္ဟိုင္း တကၠသိုလ္မႀ Ph.D ပၝရဂူဘၾဲႚ ေကဵာင္းသူဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

နအဖစစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီး မသႎၩာေ႟ၿရဲ့ မဂႆလာပၾဲအေဳကာင္းကုိ ႎိုဝင္ဘာ ၂ရက္ေနႛက CNN အေမရိကန္႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ကမႝာ့သတင္း အစီအစဥ္ကေန ဆင္းရဲမဲၾေတတဲ့ႎုိင္ငံက ခဵမ္းသာ႔ကယ္ဝလႀတဲ့ မဂႆလာေဆာင္ အဴဖစ္ ဴပသခဲ့ပၝတယ္။ CNN World Program ကေန ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီးမဂႆလာေဆာင္ကုိ ကမႝာအႎႀံႛကုိ ဴပသခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ တင္းကဵပ္စၾာ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ ဗုိ္လ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီးမဂႆလာေဆာင္ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္ကထဲကစလုိႛ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾ အဆက္ဆက္ အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့တယ္လုိႛ ေနာက္ခံသမုိင္းနဲႛတကၾ သူႛရဲ့ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား သတင္းကုိ အစခဵီထားပၝတယ္။

ဒီသတင္းမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီးဟာ မဂႆလာေဆာင္မႀာ စိန္အလုံးေပၝင္းမဵားစၾာ ဝတ္ဆင္ထားတာကုိလည္း ဴပသခဲ့သလုိ၊ ေကဵာက္မဵက္ရတနာမဵားစၾာကုိ လက္ဖဲၾႚရရႀိခဲ့တာကုိလည္း ဴပသခဲ့ပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ဇနီး ေဒၞ႒ကိႂင္႒ကိႂင္တိုႛ မဂႆလာ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ေနတဲ့ ပံုကိုလည္း ဴပသပၝတယ္။

ဒီမဂႆလာေဆာင္အတၾက္ ကုန္ကဵေငၾ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၃ သိန္းေကဵာ္ေလာက္ ရႀိခဲ့႓ပီး၊ လက္ဖဲၾႚပစၤည္းကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၅၀ ေကဵာ္ဖိုးေလာက္ လက္ခံရရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အခုလုိ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့သမီး မဂႆလာေဆာင္ ဗီဒီယုိေခၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾက တစုံတရာ ေဴပာဆုိဴခင္းမရႀိသလုိႛ CNNကေန နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာသံအဖဲၾႚကုိ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ေပမဲ့လည္း ေဴပာဆုိႎုိင္မဲ့ အရာရႀိ မရႀိပၝဘူးလုိႛ အေဳကာင္းဴပန္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

young_scavengers_200px.jpg
ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီး မဂႆလာေဆာင္မႀာ စိန္ေရာင္၊ ပတၨဴမားေရာင္ တဖိတ္ဖိတ္ေဴပာင္ေန႓ပီး ဴမန္မာ ဴပည္သူ သန္း ၅၀ေကဵာ္မႀာ ဖၾတ္ေကဵာဴပာစု ဆင္းရဲမၾဲေတေနတယ္လိုႛ CNN သတင္းဌာနမႀ ဒန္ ေရဗားစ္က တာခဵီလိတ္႓မိႂႚမႀ ႎိႁင္းယႀဥ္ သတင္းေပးပိုႛထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို ဳကည့္ခဵင္ရင္ အစိမ္းေရာင္ခလုတ္ကို ႎႀိပ္ႎိုင္ပၝတယ္။
play_button_small.jpg

ဒီ CNNသတင္းမႀာ ဴမန္မာအေရးက႗မ္းကဵင္တဲ့ မစၤတာ လယ္ရီ ဂဵာဂင္နဲႛလည္း ေတၾႚဆုံ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

bus_commuters_200px.jpg
play_button_small.jpg

မယုံဳကည္ႎုိင္ေလာက္ေအာင္ကုိပဲ၊ မဵားဴပားလႀတဲ့စိန္ေတၾ ဆင္ဴမန္းထားေဳကာင္း ဒၝေတၾဟာ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္းေပၝင္းမဵားစၾာ တန္ေဳကာင္း၊ တကယ္တမ္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ခေလး ၅ ေယာက္မႀာ ၂ ေယာက္ဟာ အာဟာရ ခဵိႂႚတဲ့ေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သူကေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္္ ဒီသတင္းထဲမႀာ သာမန္ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ႟ုန္းကန္ ေနထုိင္ေနရတဲ့ ဘဝဴမင္ကၾင္းေတၾကုိလည္း ဴပသခဲ့ပၝတယ္။ ႟ၿံႚဗၾက္ေတၾ၊ ေရေတၾ လၿမ္းေနတဲ့ လမ္းေတၾေပၞမႀာ သၾားလာေနတဲ့ လက္လုပ္လက္စား သာမန္ ဴပည္သူမဵားကိုလည္း ဒီဗီဒီယို သတင္းထဲမႀာ ဴမင္ေတၾႚရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ Free Burma Rangers အဖၾဲႚက ႟ိုက္ကူးထားတဲ့ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားေတၾကုိ နအဖစစ္သားေတၾက ေပၞတာဆဲၾ ခုိင္းေစေနတဲ့ ပုံေတၾကုိလည္း ဴပသခဲ့ပၝတယ္။

တုိင္းဴပည္မႀာ လၾတ္လပ္ခၾင့္မရႀိတဲ့အတၾက္ အကူအညီေတာင္းဆုိေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားတဦး ေဴပာဆုိတာကုိလည္း ဴပသခဲ့သလုိ၊ ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵေနတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္လပ္ခၾင့္အတၾက္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာေနပုံေတၾကုိလည္း ဴပသခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ သားနဲႛသမက္ကို နအဖစစ္သားေတၾ သတ္ခဲ့လိုႛ ငိုေ႔ကးေနတဲ့ ကရင္အမဵိႂးသမီး႒ကီးတဦးရဲ့ ပံုကိုလည္း အဲဒီ မဂႆလာေဆာင္သတင္းနဲႛအတူ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီ CNNသတင္းေထာက္ မစၤတာ ဒန္ ေရးဗားစ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ တေနရာကေန သတင္းေပးပုိႛခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီမဂႆလာေဆာင္ ဗီဒီယိုနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFA ဗန္ေကာက္႟ံုးခၾဲမႀ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္နဲႚ ကိုေဂဵတိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္ေနႛက အေမးအေဴဖ တင္ဆက္ထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔