លោក ឈុត វុទ្ធី ដាស់​តឿន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ

ពេល​នៅ​រស់ លោក ឈុត វុទ្ធី ដែល​ជា​សកម្មជន​ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​ដ៏​ឆ្នើម​មួយ​រូប បាន​ជួយ​បង្ហាត់បង្ហាញ និង​ដាស់​តឿន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អោយ​ហ៊ាន​ក្រោក​ឈរ​ឡើង​ការពារ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​របស់​ប្រទេស​ខ្មែរ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។