ទង់ជាតិ សហគមន៍អឹរ៉ុប។

ស្ថាប័ន​ជំនាញ​អន្តរជាតិ​វាយតម្លៃ​ស្របគ្នា​ថា សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយសារ​ការ​ព្យួរ EBA

ស្ថាប័ន​ជំនាញ​អន្តរជាតិ​ធំៗ ក្នុង​នោះ​រួមមាន​ធនាគារ​ពិភពលោក (World Bank) ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) និង​អ្នក​ជំនាញ​អង្គការ​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ (IMF) វាយតម្លៃ​ស្របគ្នា​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០​ខាងមុខនេះ នឹង​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ជា​អវិជ្ជមាន និង​ធ្លាក់​ចុះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

នាទី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល