តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ជំងឺ​ឫសដូង​បាត និង​មាន​វិធី​ណាខ្លះ​ដើម្បី​ព្យាបាល?

អ្នក​ជំនាញ​សុខភាព​ឲ្យ​ដឹង​ថា ឫសដូង​បាត គឺ​ជា​ជំងឺ​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយសារ​ការ​រីក​ប៉ោង​នៃ​សរសៃ​ឈាម​ ដែល​មាន​នៅ​ជុំវិញ​ក្រសាល់គូទ។ ប៉ុន្តែ​ជំងឺ​ឫសដូងបាត​នេះ​មិន​អាច​វិវត្តន៍​ទៅ​ជា​ជំងឺមហារីក​បាន​ទេ។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>