ສຸຂພາບ

ນ້ຳເຊນ້ອຍ ກາຍເປັນສີແດງເຂັ້ມ ຊາວບ້ານ ກັງວົນໃຈ

ເກີດສະພາບນໍ້າ ກາຍເປັນສີແດງເຂັ້ມ ຢູ່ເຊນ້ອຍ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສວັນນະເຂດ ອາດຈະເປັນຍ້ອນ ໂຮງງານແຮ່ເຫຼັກ ປ່ອຍນໍ້າເສັຍ ຈາກການລ້າງແຮ່ເຫຼັກ ລົງໃນແມ່ນໍ້າ ສາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມ ກັງວົນໃຈ ໃຫ້ຊາວບ້ານ ໂດຍສະເພາະຜູ້ ທີ່ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳເຊນ້ອຍ.

View Full Site